Urlopy pracownicze – co należy wiedzieć?

Kategoria
Z życia pracownika

Autor wpisu
Pracuj.pl Ocena treści 5/5 (2)
Kategoria: Z życia pracownika
Ocena treści 5/5 (2)

Praca to główny rodzaj aktywności Polaków – tak wynika z danych GUS. Zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przysługują uprawnienia urlopowe. Na jakich zasadach może z nich korzystać?

Urlopy pracownicze – co reguluje kodeks pracy

Kwestie związane z urlopami pracowniczymi reguluje Kodeks pracy (art.152-175). Można zapoznać się z nimi w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141.

Rodzaje urlopów

Urlopie wypoczynkowy jest płatny i przysługuje każdemu pracownikowi w wymiarze:

 • 20 dni, jeśli pracuje krócej niż 10 lat,
 • 26 dni, jeśli pracuje dłużej niż 10 lat.

Do stażu pracy wlicza się wymienione w przepisach okresy nauki:

 • szkoła zawodowa,
 • szkoła średnia ogólnokształcąca,
 • szkoła średnia zawodowa,
 • szkoła policealna,
 • szkoła wyższa.

Na wniosek pracownika urlop wypoczynkowy może zostać podzielony na części. Co najmniej jedna z nich powinna obejmować minimum 14 dni kalendarzowych.

Urlop bezpłatny – jego celem jest zwolnienie pracownika ze świadczenia pracy. Aby z niego skorzystać, należy złożyć odpowiedni wniosek. Nie musimy uzasadniać w nim naszej decyzji. Pracodawca może rozpatrzyć wniosek pozytywnie lub negatywnie. Ma prawo odwołać pracownika z urlopu trwającego dłużej niż 3 miesiące. Ale dotyczy to tylko ważnych przyczyn. W trakcie urlopu bezpłatnego zatrudniony nie otrzymuje wynagrodzenia, jednak zachowuje niektóre prawa pracownicze. Pracodawca nie może wypowiedzieć mu umowy o pracę.

Urlop bezpłatny nie wlicza się do stażu pracy.

Urlop okolicznościowy jest krótkotrwały i przysługuje pracownikowi w związku z zaistniałą okolicznością, jak np.:

 • własny ślub (2 dni),
 • narodziny dziecka (2 dni),
 • ślub dziecka (1 dzień),
 • śmierć i pogrzeb: matki, ojca, macochy, ojczyma, małżonka, dziecka (2 dni),
 • śmierć i pogrzeb: brata, siostry, dziadka, babci, teścia, teściowej bądź innej osoby, która była na utrzymaniu pracownika albo pod jego opieką (1 dzień).

W trakcie urlopu okolicznościowego pracownik otrzymuje wynagrodzenie, jednak zobowiązany jest do złożenia wniosku, załączając odpowiednią dokumentację (akt małżeństwa, akt urodzenia itd.)

Urlop na żądanie przysługuje każdemu pracownikowi i wynosi maksymalnie 4 dni – wykorzystane jednorazowo lub w dowolnych odstępach czasowych. Urlop na żądanie stanowi część urlopu wypoczynkowego i wykorzystuje się go w ramach wymiaru podstawowego (20 lub 26 dni). Chęć skorzystania z urlopu na żądanie należy wyrazić najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia; można zrobić to w dowolny sposób.

Kodeks pracy (art. 188) gwarantuje możliwość wykorzystania 16 godzin lub dwóch dni płatnego zwolnienia od pracy, które nie jest zależne od urlopu wypoczynkowego. Opieka nad dzieckiem przysługuje pracownikowi, który wychowuje osobę małoletnią do 14 roku życia.

Pracownicy spełniający określone warunki mogą skorzystać również z:

 • urlopu ojcowskiego,
 • urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu rodzicielskiego,
 • urlopu wychowawczego,
 • urlopu na poszukiwanie pracy,
 • urlopu szkoleniowego.

Oceń artykuł


Narzędzia