Okres próbny w pracy – sprawdź swoje prawa i obowiązki

Kategoria
Z życia pracownika

Autor wpisu
Pracuj.pl Ocena treści 4/5 (4)
Kategoria: Z życia pracownika
Ocena treści 4/5 (4)

Zanim pracodawca zaproponuje nam umowę o pracę na czas określony lub gdy to będzie  umowa o pracę na czas nieokreślony, może zatrudnić nas na okres próbny. Po okresie próbnym jest możliwość, że otrzymamy umowę na czas nieokreślony. Podpowiadamy, czy w przypadku takiej formy zatrudnienia pracownik ma prawo np. do płatnego urlopu.

Okres próbny w pracy – przepisy

Przepisy dotyczące zawierania umowy na okres próbny znajdują się w kodeksie pracy (art. 25). Wynika z nich m.in., że pracownika można zatrudnić w taki sposób tylko w celu sprawdzenia jego kwalifikacji. Tzw. „umowa próbna o pracę” może być zawarta z tym samym pracodawcą tylko raz, chyba że jesteśmy zatrudniani na innym stanowisku lub upłynęły przynajmniej 3 lata od rozwiązania/wygaśnięcia poprzedniej umowy. Maksymalny czas jej obowiązywania to 3 miesiące.

W przypadku umowy na okres próbny wypowiedzenie może złożyć zarówno pracodawca i pracownik. Okres wypowiedzenia zależy od tego, na jak długo została zawarta umowa i wynosi odpowiednio:

 • 3 dni, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
 • 1 tydzień, jeśli okres próbny trwa dłużej niż 2 tygodnie;
 • 2 tygodnie, jeśli czas trwania okresu próbnego to 3 miesiące.

Prawa i obowiązki pracownika na okresie próbnym

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy na okres próbny powinien otrzymywać płacę na poziomie co najmniej 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, którego wysokość określa parlament. Przysługuje mu także prawo do urlopu wypoczynkowego. Z każdym przepracowanym miesiącem wymiar urlopu powiększa się o 1/12. Przepisy kodeksu pracy nie chronią pracownic w ciąży, które są zatrudnione na podstawie umowy na okres próbny krótszy niż 1 miesiąc.

Osoba zatrudniona na podstawie umowy na okres próbny ma nie tylko prawa, ale i obowiązki. Musi m.in. poddać się badaniom lekarskim określającym zdolność do pracy. Koszt pokrywa pracodawca. Obowiązkowy jest także udział w szkoleniu bhp, które powinien zorganizować zatrudniający.

Umowa na okres próbny – wzór

Informacje, jakie powinny znaleźć się w umowie na okres próbny, określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Dokument dostępny jest w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002005.

Elementy, które powinna zawierać umowa, to:

 • miejscowość i data,
 • pieczęć pracodawcy,
 • numer REGON,
 • data zawarcia umowy,
 • imię i nazwisko pracodawcy,
 • imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania,
 • rodzaj umówionej pracy (stanowisko, funkcja, zawód, specjalność),
 • miejsce wykonywania pracy,
 • wymiar czasu pracy,
 • wynagrodzenie,
 • termin rozpoczęcia pracy,
 • przyczyny uzasadniające zawarcie umowy,
 • data oraz podpisy: pracownika i pracodawcy.

Wygaśnięcie umowy na okres próbny – co dalej?

Nie istnieje możliwość przedłużenia umowy na okres próbny, która w wyznaczonym terminie ulega rozwiązaniu. Pracodawca może zaproponować nam podpisanie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony. Pamiętajmy, że nie musi tego robić.  

Oceń artykuł


Narzędzia