Odprawa pracownicza – kiedy, komu i ile się należy?

Kategoria
Z życia pracownika

Autor wpisu
Pracuj.pl
Kategoria: Z życia pracownika

Odprawy pracownicze przysługują zatrudnianym na umowę o pracę, którzy przechodzą na emeryturę, rentę lub tracą posadę wskutek zwolnień grupowych. Na świadczenie mogą liczyć także członkowie rodziny zmarłego pracownika, o ile spełnią wymagania do uzyskania renty rodzinnej.  

Rodzaje odpraw pracowniczych

Odprawy pieniężne należą się kilku grupom zatrudnionych. Przepisy regulujące tę kwestię znajdziemy w Ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 ze zm.): http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030900844.  

1. Odprawa emerytalna:

 • przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury;
 • przyznaje się ją również zatrudnionym decydującym się na przejście na wcześniejszą emeryturę;
 • pracownik, który otrzymał odprawę emerytalną, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

2. Odprawa rentowa:

 • otrzymuje ją pracownik spełniający warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy;
 • przyznawana jest, gdy stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę;
 • po otrzymaniu tej odprawy nie można ponownie nabyć prawa do niej.

3. Odprawa z tytułu zwolnień grupowych:

 • należy się pracownikowi w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach zwolnienia grupowego, bez względu na tryb zwolnienia.

4. Odprawa pośmiertna:

 • wypłacana jest rodzinie pracownika, który zmarł w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy, powstałej wskutek choroby;
 • otrzymuje ją małżonek lub inni członkowie rodziny po spełnieniu warunków wymaganych do uzyskania renty rodzinnej;
 • przyznaje się ją niezależnie od zasiłku pogrzebowego z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu.

Odprawa – ile się należy?

1. Wysokość odprawy emerytalnej jest równa miesięcznemu wynagrodzeniu, ale pracodawca może ją zwiększyć, zawierając podobną informację w układzie zbiorowym pracy.

2. Wysokość odprawy rentowej to równowartość miesięcznego wynagrodzenia. Charakter renty z tytułu niezdolności do pracy – stałej lub okresowej – nie wpływa na wymiar świadczenia.

3. Wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupowych zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i jest równa:

 • wysokości miesięcznego wynagrodzenia przy okresie zatrudnienia krótszym niż 2 lata;
 • wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia przy okresie zatrudnienia wynoszącym od 2 do 8 lat;
 • wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia przy okresie zatrudnienia dłuższym niż 8 lat.

4. Wysokość odprawy pośmiertnej jest uzależniona od okresu zatrudnienia u jednego pracodawcy i osiąga wartość:

 • miesięcznego wynagrodzenia, gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat;
 • trzymiesięcznego wynagrodzenia, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat;
 • sześciomiesięcznego wynagrodzenia, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Odprawa – komu nie przysługuje?

Odprawy pieniężnej nie dostają:

 • pracownicy mianowani i tymczasowi,
 • osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • funkcjonariusze służb mundurowych, którzy pracują w ramach stosunków administracyjnoprawnych.

Oceń artykuł


Narzędzia