Odpowiedzialność materialna magazyniera

Kategoria
Z życia pracownika

Autor wpisu
Pracuj.pl Ocena treści 5/5 (2)
Kategoria: Z życia pracownika
Ocena treści 5/5 (2)

Pracownik odpowiada za mienie, jakie powierza mu zatrudniający. Chodzi nie tylko o sprzęt niezbędny do pracy, ale również o towary, które należą do pracodawcy i znajdują się np. w magazynie. Odpowiedzialność magazyniera zależy m.in. od umowy, na podstawie której jest zatrudniony.

Umowa o pracę – odpowiedzialność finansowa pracownika

Kwestię odpowiedzialności finansowej pracownika regulują przepisy kodeksu pracy (dział V: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141). Pracownik, który ponosi winę za straty pracodawcy, musi pokryć szkody z własnej pensji. Pracodawca powinien najpierw dowieść, że powstałe straty są wynikiem zaniedbania, jakiego dopuścił się zatrudniony. Odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie magazynu ponosi pracodawca. Nie można obarczyć pracownika winą za szkody poniesione np. w związku z kradzieżą, jeśli zatrudniający nie zamontował zamka w drzwiach magazynu. Towar powinien być przechowywany w odpowiednio zabezpieczonych miejscach, do których nie mają wstępu osoby postronne. Z treści wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2001 r. (I PKN 288/00, OSNAP 2002/23/570) wynika, że pracownik może uwolnić się od odpowiedzialności za szkodę, jeśli wykaże, że strata jest wynikiem zdarzeń niezależnych od niego. Pracownik odpowiada tylko w takim zakresie, w jakim można zarzucić mu niewłaściwe wykonywanie obowiązków. Wysokość kwoty, jaką musi zwrócić, nie powinna przekraczać równowartości jego trzymiesięcznego wynagrodzenia. Wysokość odszkodowania może zostać zredukowana, jeśli strony zawrą ugodę.    

Umowa-zlecenie

Zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093), osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych odpowiadają za szkody w nieograniczonym stopniu, jeśli ponoszą winę za ich powstanie. Muszą w całości pokryć straty poniesione przez zleceniodawcę. Obciążenie zleceniobiorcy odpowiedzialnością może nastąpić tylko wtedy, gdy:

  1. strata wynika z zaniedbania lub niedopatrzenia, jakiego dopuścił się wykonawca zlecenia;
  2. można dokładnie określić wysokość szkody;
  3. pomiędzy winą zleceniobiorcy a szkodą występuje oczywisty związek przyczynowo-skutkowy.

Odpowiedzialność materialna zleceniobiorcy może zostać ograniczona poprzez zawarcie odpowiedniego zapisu w umowie. Strony mają prawo określić maksymalną kwotę, jaką magazynier będzie musiał zwrócić, jeśli zleceniodawca poniesie stratę. Inne rozwiązanie to wykupienie polisy OC. Podpisanie umowy z ubezpieczycielem wiąże się z możliwością uzyskania odszkodowania. Określona kwota zostanie przekazana zleceniodawcy jako zadośćuczynienie za poniesione szkody.    

Magazynier – zatrudniony na podstawie umowy-zlecenia – może ponosić odpowiedzialność materialną za szkodę co reguluje kodeks pracy. Dzieje się tak wtedy, gdy stosunek łączący go ze zleceniodawcą posiada cechy stosunku pracy. Zgodnie z art. 22 kodeksu pracy: „wykonywanie pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę (…) jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy”.    

   

Oceń artykuł


Narzędzia