Obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów prawa pracy – poznaj je

Kategoria
Z życia pracownika

Autor wpisu
Pracuj.pl Ocena treści 4/5 (1)
Kategoria: Z życia pracownika
Ocena treści 4/5 (1)

Rozpoczynasz pracę, ale nie wiesz, jakie są Twoje prawa i obowiązki? Przekonaj się, co na ten temat mówi kodeks pracy i dowiedz się, do czego zobligowany jest zatrudniający.

Obowiązki pracodawcy wobec pracownika

Obowiązki pracodawcy i pracownika – których łączy umowa o pracę – regulują przepisy zawarte w dziale IV kodeksu pracy. Przed przystąpieniem do wykonywania zadań zawodowych, zorientujmy się, do czego zobligowany jest pracodawca.

Najważniejsze obowiązki pracodawcy:

 • zaznajomienie pracownika o tym jaki jest zakres obowiązków, sposobem wykonywania pracy oraz poinformowanie go o tym, jakie są prawa pracownicze w Polsce;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji, szczególnie ze względu na płeć, wiek, narodowość, wyznanie itd.;
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 • terminowe wypłacanie należnego wynagrodzenia;
 • ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • informowanie pracowników o możliwości zatrudnienia jakim jest niepełny lub pełny wymiar czasu pracy oraz o wolnych miejscach pracy;
 • przeciwdziałanie mobbingowi;
 • wydanie pracownikowi świadectwa pracy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy.

Podstawowe prawa i obowiązki pracownika

Prawa pracownicze w Polsce wynikają z przepisów zawartych w kodeksie pracy. Które z nich są najważniejsze?

1. Wykonywanie tylko tych obowiązków, które wynikają z umowy

Warunki pracy określa się w umowie, podpisywanej zanim rozpoczniemy wykonywanie obowiązków zawodowych. Pracodawca nie może wymagać od nas czegoś, co jest sprzeczne z przepisami prawa pracy.  

2. Godziwe wynagrodzenie za pracę

Godziwe wynagrodzenie za pracę to takie, które odpowiada jej rodzajowi, a także kwalifikacjom, jakie musi posiadać pracownik. Pensja, jaką przynosi do domu zatrudniony, powinna zapewniać godziwe warunki życia jemu oraz jego rodzinie. Pracodawca może potrącać część płacy, ale tylko w granicach, jakie wyznacza kodeks pracy.

3. Zakaz dyskryminacji

Pracownik nie może być dyskryminowany ze względu na niepełnosprawność, rasę, płeć. W Polsce równość pomiędzy zatrudnionymi kobietami i mężczyznami wyraża się w jednakowym wynagrodzeniu za pełnienie tych samych obowiązków. Zasada równego traktowania dotyczy także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansów oraz dostępu do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.  

4. Prawo do wypoczynku

To prawo zapewniają nam przepisy o czasie pracy, urlopach wypoczynkowych i o dniach wolnych od pracy.

5. Prawo do bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi bezpieczeństwo oraz warunki pracy, które zapobiegają występowaniu chorób zawodowych.

Zatrudniony ma nie tylko prawa, ale także obowiązki, do których należy:

 • rzetelne wykonywanie zadań i stosowanie się do poleceń przełożonych, o ile nie są sprzeczne z przepisami prawa albo z umową o pracę;
 • przestrzeganie czasu pracy i regulaminu obowiązującego w danym zakładzie;
 • przestrzeganie przepisów jakimi są przepisy BHP;
 • dbanie o dobro zakładu pracy;
 • dotrzymanie tajemnicy zawodowej i ochrona informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Oceń artykuł


Narzędzia