Kiedy możesz liczyć na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych?

Kategoria
Z życia pracownika

Autor wpisu
Pracuj.pl Ocena treści 3.8/5 (5)
Kategoria: Z życia pracownika
Ocena treści 3.8/5 (5)

Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych opłaca pracodawca. Ze środków funduszu korzystają m.in. pracownicy (byli i obecni), uprawnieni do renty członkowie rodziny zmarłych pracowników czy pracodawcy.

Kiedy wypłaty z FGŚP?

Gwarantowany fundusz pracowniczy ma dwa podstawowe zadania. Pierwsze z nich to wypłacanie pracownikom należnych świadczeń, których niewypłacalny pracodawca nie jest w stanie uregulować. Drugim zadaniem FGŚP jest dochodzenie zwrotu zaległych zobowiązań finansowych. Działanie funduszu regulują przepisy kodeksu pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061581121). Kiedy możemy ubiegać się o wypłacenie świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

1. Należne wynagrodzenie za pracę i dodatek wyrównawczy

Możliwość otrzymania wypłat z funduszu jest obwarowana wieloma warunkami. Po pierwsze, FGŚP reguluje należność bez odsetek. Po drugie, istnieje prawdopodobieństwo, że nie odzyskamy całej kwoty, która nam się należy. Świadczenia wypłaca się za okres:

  • nie dłuższy niż 3 miesiące – poprzedzające dzień wystąpienia niewypłacalności pracodawcy;
  • nie dłuższy niż 3 miesiące – poprzedzające rozwiązanie stosunku pracy, jeśli przypadło ono nie dłużej niż 9 miesięcy przed dniem wystąpienia niewypłacalności pracodawcy.

2. Odprawa pieniężna

Odprawę pieniężną ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych możemy otrzymać tylko w ściśle określonych okolicznościach. Roszczenie może zostać zaspokojone, jeśli stosunek pracy ustał w okresie nie dłuższym niż:

  • 9 miesięcy – poprzedzających dzień wystąpienia niewypłacalności;
  • 4 miesiące – występujące po dniu wystąpienia niewypłacalności.

3. Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia

Przepisy dotyczące okresu wypowiedzenia znajdują się w art. 36 kodeksu pracy. Wynika z nich m.in., że po ogłoszeniu niewypłacalności pracodawca ma prawo skrócić trzymiesięczny okres wypowiedzenia maksymalnie do 1 miesiąca. Za pozostały czas pracownikowi należy się odszkodowanie. Roszczenie podlega zaspokojeniu ze środków FGŚP, jeśli ustanie stosunku pracy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż:

  • 9 miesięcy – poprzedzających dzień niewypłacalności pracodawcy;
  • 4 miesiące-  następujące po dniu niewypłacalności.

4. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Zgodnie z przepisami tego co reguluje kodeks pracy, pracownik, który nie wykorzysta zaległego urlopu wypoczynkowego w trakcie okresu wypowiedzenia, powinien otrzymać ekwiwalent pieniężny. Świadczenie należy się pracownikowi za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy. Możemy otrzymać je, gdy stosunek pracy ustał nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dniem niewypłacalności pracodawcy.

Nie zawsze pracownik może skorzystać ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – nawet jeśli pracodawca unika wypłacania wynagrodzeń. Wyjaśnienie tych kwestii znajdziemy w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.  

Oceń artykuł


Narzędzia