Kara nagany dla pracownika – za co możesz ją dostać?

Kategoria
Z życia pracownika

Autor wpisu
Pracuj.pl
Kategoria: Z życia pracownika

Kara finansowa, upomnienie i nagana – pracodawca ma prawo korzystać z tych form dyscyplinowania pracowników. Informacja na temat nagany z wpisem do akt może pojawić się w świadectwie pracy. Zatrudniający udzielają jej w bardzo poważnych sytuacjach.

Karanie pracownika – kodeks pracy

O odpowiedzialności porządkowej pracowników mówi art. 108 kodeksu pracy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141. Nagana to kara porządkowa.  Pracodawca może ją zastosować, gdy upomnienie jest niewystarczającą sankcją. Informacje na temat kar porządkowych, stosowanych w danym zakładzie, powinny znaleźć się w regulaminie pracy.

Dokonując wyboru formy dyscyplinującej, zatrudniający bierze pod uwagę dotychczasowy stosunek do pracy wykazywany przez pracownika, rodzaj naruszenia obowiązków, a także stopień winy. Kara nagany wymaga formy pisemnej. Pracodawca może ją wręczyć dopiero po wysłuchaniu wyjaśnień pracownika. Zawiadomienie o nałożeniu sankcji powinno zawierać informację o rodzaju naruszenia obowiązków, jakiego dopuścił się zatrudniony. Istotne jest również wpisanie daty, a także poinformowanie pracownika o przysługującej mu możliwości odwołania w określonym terminie. Po upływie roku od dnia, w którym została zastosowana kara porządkowa, nagana znika z akt osobowych pracownika.     

Nagana w pracy – za co można ją dostać?

  • Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy

Możemy otrzymać naganę np. wtedy, gdy mimo braku zgody pracodawcy na skorzystanie z urlopu na żądanie, nie pojawimy się w pracy. Pamiętajmy, że zatrudniający może nie zgodzić się na urlop na żądanie tylko wtedy, gdy istnieją poważne powody. Za naruszenie obowiązków pracowniczych może grozić nam nawet zwolnienie dyscyplinarne. Konsekwencje tak poważne dla nas mogą zostać wyciągnięte, gdy nasza nagła nieobecność spowodowała duże straty dla pracodawcy. Każdą nieobecność, która nie jest wynikiem choroby czy poważnych kłopotów osobistych, uznaje się za nieusprawiedliwioną. Możemy otrzymać za nią naganę albo zwolnienie dyscyplinarne.   

  • Wykonywanie pracy po spożyciu alkoholu

Przykładowo, nauczyciel, który prowadzi lekcję pod wpływem alkoholu, może otrzymać naganę. W takim przypadku zwolnienie dyscyplinarne także jest prawdopodobne – szczególnie gdy nietrzeźwość opiekuna mogła zagrażać bezpieczeństwu uczniów. Dyrektor szkoły, podejmując decyzję, zapewne wziąłby pod uwagę takie aspekty, jak dotychczasowa postawa nauczyciela itp.  

  • Złamanie tajemnicy służbowej

Pracownik opieki społecznej, policjant, psycholog – przedstawiciele tych profesji są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej. Jej złamanie może skutkować nałożeniem kary nagany. Nie jest to jednak najpoważniejsza konsekwencja. Zgodnie z art. 266 kodeksu karnego osoba, która dopuściła się ujawnienia tajemnicy zawodowej, podlega karze grzywny, ograniczenia, a nawet pozbawienia wolności do 2 lat.  

  • Opuszczanie miejsca pracy wcześniej, niż wynika to z umowy

Pracownik zatrudniony na etacie jest zobowiązany do pozostawania w miejscu pracy w określonych godzinach. Może zostać ukarany, jeśli przychodzi do pracy później lub wychodzi wcześniej, niż powinien. Pracodawca prawdopodobnie ograniczy się do upomnienia, jeśli sytuacja przytrafi się raz. Większa częstotliwość może wiązać się z otrzymaniem nagany lub nawet ze zwolnieniem.    

Oceń artykuł


Narzędzia