Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę?

Kategoria
Z życia pracownika

Autor wpisu
Pracuj.pl Ocena treści 4.29/5 (7)
Kategoria: Z życia pracownika
Ocena treści 4.29/5 (7)

Wypowiedzenie umowy o pracę to jeden ze sposobów, by rozstać się z firmą. Pracodawcę, jak i pracownika przy umowach o pracę obowiązuje okres wypowiedzenia. Sprawdź, co powinno zawierać wypowiedzenie, aby spełniało wymogi formalne.

Rozwiązanie umowy o pracę

Umowę o pracę można rozwiązać na trzy sposoby:

 1. Za porozumieniem stron – rozwiązanie umowy następuje w terminie wskazanym w porozumieniu.
 2. Za wypowiedzeniem – każda ze stron może wypowiedzieć umowę o pracę zawartą na okres próbny, na czas określony lub na czas nieokreślony, a rozwiązanie następuje z upływem okresu wypowiedzenia.
 3. Bez wypowiedzenia – pracownik może zdecydować się na takie rozwiązanie w dwóch przypadkach:
 • uzyskanie orzeczenia lekarskiego, z którego wynika, że zatrudniony nie może wykonywać określonej pracy;
 • dopuszczenie się przez pracodawcę naruszenia obowiązków pracowniczych zatrudnionego.

Przy umowie zawartej na czas określony stosunek pracy ustaje z upływem oznaczonego terminu.  

Okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia to czas, jaki musi upłynąć od dnia złożenia przez jedną ze stron oświadczenia woli do dnia rozwiązania umowy. Jego długość uzależniona jest od okresu zatrudnienia u jednego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie – przy zatrudnieniu krótszym niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc – przy zatrudnieniu dłuższym niż 6 miesięcy,
 • 3 miesiące – przy zatrudnieniu dłuższym niż 3 lata.

Okresy wypowiedzenia wskazane powyżej nie obowiązują, jeśli umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron.

Wypowiedzenie umowy przez pracownika za porozumieniem stron – jak napisać?

W wypowiedzeniu umowy o pracę za porozumieniem stron powinny znaleźć się takie informacje, jak:

 • data i miejscowość,
 • imię i nazwisko pracownika,
 • adres pracownika,
 • nazwa pracodawcy,
 • adres pracodawcy,
 • data zawarcia umowy,
 • proponowana data rozwiązania umowy,
 • podpis pracownika,
 • miejsce na podpis pracodawcy.

Pracownik może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem telefonicznie, ustnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowej. Aby mieć pewność, że pracodawca zapoznał się z treścią wypowiedzenia, najlepiej złożyć je w formie pisemnej. Informacje, jakie powinny znaleźć się w takim dokumencie:

 • dane pracownika,
 • data zawarcia umowy,
 • miejscowość,
 • strony umowy,
 • okres wypowiedzenia,
 • podpis pracownika,
 • miejsce na podpis pracodawcy.

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron dostępny jest na stronie internetowej Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia „Zielona Linia”: http://zielonalinia.gov.pl/upload/poradniki2013/Rozwiazanie_za_porozumieniem.pdf. Informacje dotyczące rozwiązania umowy za wypowiedzeniem znajdziemy tutaj: https://zielonalinia.gov.pl/-/wypowiedzenie-umowy-przez-pracownika-58327.

Przepisy dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę znajdziemy w Kodeksie pracy (art. 32-43): http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141.

Oceń artykuł


Narzędzia