Elementy świadectwa pracy. Sprawdź, czego nie może zabraknąć

Kategoria
Z życia pracownika

Autor wpisu
Pracuj.pl Ocena treści 5/5 (2)
Kategoria: Z życia pracownika
Ocena treści 5/5 (2)

Po wygaśnięciu lub jeśli miało miejsce rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika pracodawca wydaje pracownikowi świadectwo pracy. Prawidłowo skonstruowany dokument może pomóc w znalezieniu kolejnej posady. Jakie elementy powinno zawierać świadectwo pracy?

Podstawa prawna świadectwa pracy

Treść, tryb wydawania i prostowania świadectwa pracy regulowane są przez:

Do czego potrzebne jest świadectwo?

Świadectwo pracy ważne jest dla pracodawcy, dla pracownika, a także dla rodziny lub ewentualnych spadkobierców osoby zatrudnionej.

Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy w dniu, w którym zostaje rozwiązany lub wygasa stosunek pracy. Gdy to niemożliwe, dokument musi zostać sporządzony najpóźniej 7 dni kiedy nastąpiło rozwiązanie umowy lub jej wygaśnięcie.  Zatrudniający może być zmuszony do wypłacenia pracownikowi odszkodowania, jeśli nie wywiąże się z obowiązku.

Dla osoby zatrudnionej brak świadectwa pracy może być równoznaczny z niemożnością znalezienia kolejnej posady. Świadectwo pracy podsumowuje okres zatrudnienia w jednej firmie i stanowi cenne źródło informacji dla kolejnego pracodawcy.

Rodzina zmarłego pracownika potrzebuje świadectwa pracy w trakcie ubiegania się o rentę rodzinną.  

Elementy świadectwa pracy

Informacje, które powinny znaleźć się w świadectwie pracy to:

 • okres lub okresy zatrudnienia;
 • wymiar czasu pracy;
 • rodzaj wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji;
 • tryb i podstawa prawna rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy;
 • okres, za który przysługuje pracownikowi odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę;
 • wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego i wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
 • wymiar wykorzystanego urlopu bezpłatnego i podstawa prawna jego udzielenia,
 • wymiar wykorzystanego urlopu ojcowskiego i urlopu wychowawczego,
 • okres, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy,
 • zwolnienie od pracy,
 • okres odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
 • praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze – okres wykonywania,
 • wymiar wykorzystanego dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia/świadczenia przewidzianego przepisami prawa pracy,
 • okresy nieskładkowe przypadające w okresie zatrudnienia,
 • zajęcie wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym,
 • należności ze stosunku pracy uznane i niezaspokojone przez pracodawcę z powodu braku środków finansowych.

Na żądanie pracownika mogą znaleźć się w świadectwie pracy informacje o wysokości i składnikach wynagrodzenia, a także o uzyskanych kwalifikacjach.

Świadectwo pracy – wzór

Wzór świadectwa pracy został załączony do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy. Adres strony internetowej, na której znajduje się dokument, dostępny jest tutaj: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2292/1.

.

 

Oceń artykuł


Narzędzia