Porady Student Umowa-zlecenie dla studenta – ABC
01.03.2018

Umowa-zlecenie dla studenta – ABC

01.03.2018
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(4)

Wynagrodzenie studenta-zleceniobiorcy, który nie ukończył 26 lat, nie jest oskładkowane. Od kwoty brutto odejmuje się tylko zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, a zleceniodawca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów zatrudnienia.  

Umowa-zlecenie: składki studenta

Wysokość składek ZUS wynika z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19981370887). Wartość procentowa dla umowy o pracę i umowy-zlecenia jest taka sama. Podstawowa różnica dotyczy składki chorobowej - obowiązkowej dla pracowników etatowych i dobrowolnej dla zleceniobiorców.

Umowa zlecenie – jakie składki ZUS?

Osoby zatrudnione na podstawie umowy-zlecenia, które nie ukończyły 26. roku życia i uczą się lub studiują, są zwolnione z obowiązku opłacania składek ZUS. Od ich wynagrodzenia potrąca się tylko zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.  https://zarobki.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen

Zleceniobiorca musi potwierdzić, że posiada status studenta. W tym celu powinien przedstawić zaświadczenie z dziekanatu lub legitymację studencką.

Osoby uczące się i zatrudnione na podstawie umowy o pracę podlegają ubezpieczeniom społecznym na takich samych zasadach jak pozostali pracownicy. Oznacza to, że opłacają obowiązkowo wszystkie składki. Mogą jednak korzystać z uprawnień pracowniczych, takich jak np. urlop wypoczynkowy czy płatne zwolnienie w czasie choroby.    

Minimalna stawka godzinowa dla studenta

Zleceniobiorcy za każdą godzinę pracy powinni otrzymywać co najmniej 13,7 zł brutto – tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001747). Dotyczy to również studentów. Dla tej grupy stawka netto jest wyższa niż dla osób obowiązkowo podlegających ubezpieczeniom społecznym. Zawarcie umowy-zlecenia z osobą uczącą się jest korzystne także dla zleceniodawcy, ponieważ ponosi niższe koszty zatrudnienia. https://zarobki.pracuj.pl/zarobki-i-prawo-pracy/koszty-zatrudnienia-pracownika-ile-placi-pracodawca

Prawa zleceniobiorcy-studenta

Osoba zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia, która opłaca dobrowolną składkę chorobową przez odpowiednio długi czas, ma prawo np. do zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego.

Umowa zlecenie a chorobowe – dowiedz się, jak to wygląda

Student, który nie podlega ubezpieczeniu społecznemu z tytułu choroby i macierzyństwa, uzyskuje wyższe wynagrodzenie netto, ale nie może pobierać tych świadczeń. Nie korzysta także z prawa do płatnych urlopów i odprawy ani z ochrony przed zwolnieniem, która przysługuje pracownicom etatowym np. w okresie ciąży.      

Pracujący studenci wyglądają podobnie? 😉

Oceń artykuł