Porady Student Umowa-zlecenie dla studenta – ABC
25.11.2020  | 5 min czytania

Umowa-zlecenie dla studenta – ABC

25.11.2020  | 5 min czytania
Autor wpisu Pracuj.pl
Ocena treści
(4)

Status studenta lub ucznia, który nie ukończył 26. roku życia, upoważnia do zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Od kwoty brutto takiego zleceniobiorcy odejmuje się tylko zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dzięki temu koszty zatrudnienia takiego pracownika są niskie, a studenci mogą łatwiej zacząć zdobywać swoje pierwsze doświadczenia na rynku pracy.

Czego dowiesz się z artykułu:

• Umowa-zlecenie – standardowe składki ZUS
• Status studenta a koszty zatrudnienia
• Umowa-zlecenie dla studenta – jakich formalności trzeba dopełnić?

| 5 zalet umowy-zlecenia

Umowa-zlecenie – standardowe składki ZUS

Umowa-zlecenie stanowi tytuł ubezpieczeń społecznych, dlatego od wynagrodzenia odprowadza się składki. Ich wysokość jest taka sama jak w wypadku umowy o pracę i wynosi:

 • 9,76% wynagrodzenia brutto – składka emerytalna,
 • 1,5% wynagrodzenia brutto – składka rentowa,
 • 2,45% wynagrodzenia brutto – składka chorobowa,
 • 9% wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne – składka zdrowotna.

Wysokość kosztów ubezpieczenia pracownika została określona w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Obowiązek odprowadzania składek od umowy-zlecenia istnieje wtedy, gdy stanowi ona jedyny tytuł ubezpieczeń społecznych. Opłacanie składki chorobowej za zleceniobiorcę jest dobrowolne.

| Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – co zyskujesz?

Status studenta a koszty zatrudnienia

Studenci i uczniowie, którzy nie ukończyli 26. roku życia, są zwolnieni ze składek ZUS. Obowiązek nie występuje nawet wtedy, gdy płaca osiągana z innych tytułów jest niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w danym roku. Umowa-zlecenie zawarta ze studentem powinna być oskładkowana, jeśli osoba ucząca się pozostaje ze zleceniodawcą w stosunku pracy. Nie trzeba płacić składek od umowy-zlecenia, jeśli zawarło się umowę o pracę z innym pracodawcą.

Przychody uzyskiwane z tytułu umowy-zlecenia podlegają opodatkowaniu na zasadach wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pracodawca zatrudniający studenta lub ucznia nie musi opłacać składek na:

 • ubezpieczenie emerytalne (9,76% wynagrodzenia brutto),
 • ubezpieczenie rentowe (6,5% wynagrodzenia brutto),
 • ubezpieczenie wypadkowe (0,4%-3,6% wynagrodzenia brutto),
 • Fundusz Pracy (2,45% wynagrodzenia brutto),
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,1% wynagrodzenia brutto).

| Umowa-zlecenie i umowa o pracę jednocześnie – czy tak można?

Umowa-zlecenie dla studenta – jakich formalności trzeba dopełnić?

Aby potwierdzić swój status studenta przy zawieraniu umowy-zlecenia, należy dostarczyć zleceniodawcy ksero / skan ważnej legitymacji studenckiej lub wydane przez dziekanat zaświadczenie o statusie studenta. Ze świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego mogą korzystać osoby uczące się, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica lub przez uczelnię.

Status ucznia (osoby uczącej się) przysługuje:

 • uczniom, którzy ukończyli szkołę i nie kontynuują nauki (do 31 sierpnia),
 • uczniom, którzy kontynuują naukę w tej samej szkole lub ukończyli szkołę i rozpoczynają naukę w następnej, w której rok szkolny rozpoczyna się 1 września,
 • uczniom, którzy kontynuują naukę na studiach.

Wiele osób zastanawia się, co ze statusem studenta po obronie – od którego momentu nie można się nim dłużej posługiwać? Zgodnie z przepisami utrata statusu studenta i obowiązek zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych występuje:

 • od następnego dnia po obronie pracy dyplomowej (nawet jeśli zleceniobiorca nie ukończył 26. roku życia),
 • od następnego dnia po wykreśleniu z listy studentów,
 • od dnia ukończenia 26. roku życia.

Warto też dodać, że status studenta – wymagany do zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne – nie przysługuje:

 • uczestnikom studiów doktoranckich,
 • uczestnikom studiów podyplomowych.

| Studia a staż pracy – czy nauka liczy się do emerytury?

Oceń artykuł