Porady Student Regulamin konkursu „Wygraj bon”
27.09.2019  | 3 min czytania

Regulamin konkursu „Wygraj bon”

27.09.2019  | 3 min czytania
Autor wpisu admin

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj bon”

(dalej „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Wygraj bon” (dalej: „Konkurs”).

 1. Organizatorem Konkursu jest InCubi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 72, 02-146 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360338, posiadającą numer NIP 522-295-41-39, numer REGON: 142464028 (dalej „Organizator”).
 2. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie
 3. Konkurs przeprowadzany jest w okresie od dnia 8 października do dnia 11 grudnia 2019
 4. Do udziału w Konkursie uprawniona jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem osób prowadzących działalność gospodarczą, pracowników Organizatora, podmiotów zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu oraz członków ich najbliższych rodzin (dalej „Uczestnik”).
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne oraz niezależne od skorzystania z jakichkolwiek usług odpłatnych oferowanych przez
 6. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  1. wykonanie zadana konkursowego (dalej: „Zadanie”),
  2. zaakceptowanie w całości Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.
 7. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz oraz jednokrotnie wykonać Zadanie.
 8. Zadanie polega na: wypełnieniu ankiety dostępnej na stronie internetowej pracuj.pl/ankieta- przewodnik oraz udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w ankiecie, tj. z czym kojarzy Ci się przewodnik „Pracodawcy”.
 9. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Uczestnika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacją przez niego warunków udziału w Konkursie wyrażonych w
 10. Wszystkie zgłoszenia, zawierają̨ce treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie; zawierają̨ce treści: erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność́ osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych a także takie, które nie zawierają̨ podstawowych wymagań́ stawianych przez warunki konkursu zostaną̨ usunięte przez Organizatora.
 11. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. ).

§ 2 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 Oceny Zadań dokona 3 osobowa komisja wyznaczona przez Organizatora (dalej: „Komisja Konkursowa”).

 1. Organizator przyzna trzy nagrody w postaci: bonu do Media Markt o wartości 1000 zł brutto oraz nagrody pieniężnej w wysokości 110 zł (zwana dalej „Nagrodą” lub w liczbie mnogiej „Nagrodami”). Należny podatek dochodowy z tytułu przyznania Nagrody, o której mowa w powyżej zostanie potrącony z nagrody pieniężnej i zostanie odprowadzony do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, zatem Zwycięzcy otrzymają jedynie element rzeczowy
 2. Wśród Uczestników zostaną wyłonione 3 osoby, które otrzymają Nagrody (dalej „Zwycięzca” lub w liczbie mnogiej „Zwycięzcy”), których Zadania Komisja Konkursowa uzna za najciekawsze, najbardziej kreatywne.
 3. Nagroda nie podlega wymianie na inną ani na jej równowartość pieniężną.
 4. Zwycięzca albo Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej i o trybie odbioru Nagrody poprzez pocztę elektroniczną na podany przez siebie adres poczty W odpowiedzi na wiadomość otrzymaną od Organizatora o przyznaniu Nagrody, Zwycięzca zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej oraz adresu korespondencyjnego, pod który zostanie przesłana Nagroda (dalej „Dane Osobowe”). Zwycięzca, który nie odpowiedział na przesłaną przez Organizatora wiadomość i/lub nie podał wskazanych Danych Osobowych w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej wysłania, uważany jest za Zwycięzcę, który zrzekł się Nagrody.
 5. Koszty doręczenia Nagród pokrywa
 6. Warunkiem odbioru Nagrody przez każdego Zwycięzcę jest podpisanie przez niego protokołu odbioru Nagrody.
 7. Zwycięzca z chwila otrzymania Nagrody przenosi na Organizatora własność wykonanego Zadania, jeśli stanowi ono dzieło w rozumieniu Kodeksu

§ 3 DANE OSOBOWE

 Dane Osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”).

 1. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu RODO jest Grupa Pracuj Sp. z o.o. (dalej „GP”)
 2. Uczestnik oświadcza, że został przez Organizatora poinformowany o tym, że:
  1. GP jest administratorem Danych Osobowych,
  2. GP przetwarza dane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO. Poprzez prawnie usprawiedliwiony interes GP i Uczestnik rozumieją konieczność posługiwania się przez GP Danymi Osobowymi w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu,
  3. Dane Osobowe są przetwarzane w celu realizacji Konkursu,
  4. Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędnych do realizacji celów określonych w niniejszym ustępie lit. c. Po tym czasie Dane Osobowe Uczestników zostaną usunięte,
  5. Dane Osobowe mogą zostać udostępnione Organizatorowi w celu rozliczenia Nagród, dostawcom usług hostingowych lub marketingowych, dostawcom narzędzi wspierających obsługę Konkursu, dostawcom mediów społecznościowych, z których korzysta GP, a także do organów administracji publicznej, (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego),
  6. Uczestnik może żądać dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Uczestnik może zgłaszać na adres: [email protected]
  7. Uczestnik może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych,
  8. podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji Konkursu,
  9. w przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, Uczestnik może się skontaktować z GP mailowo pod adresem: [email protected] lub naszym Inspektorem Ochrony Danych: [email protected]

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nią związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagród nie można przenosić na inne osoby i

 1. Zrzeczenie się Nagród przez Zwycięzcę jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. Zwycięzca, który nie odebrał Nagrody w trybie przewidzianym dla przesyłek pocztowych lub kurierskich, w tym w szczególności z powodu błędnych danych adresowych podanych w wiadomości, o której mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu, uważany jest za Zwycięzcę, który zrzekł się otrzymania Nagrody z chwilą otrzymania przez Organizatora zwrotu przesyłki.
 2. Nagroda, której otrzymania Uczestnik się zrzekł, pozostaje do dyspozycji
 3. W razie zrzeczenia się otrzymania Nagrody Zwycięzca nie nabywa roszczenia o zapłatę jej równowartości pieniężnej.
 4. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa oraz
 5. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy kierować pisemnie na adres Organizatora wskazany w 1 ust. 2 Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Uczestnicy składający reklamacje będą poinformowani o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie wiadomości e-mail lub pisemnie. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 października 2019
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy

Warszawa, dnia 8 października 2019 roku.

Oceń artykuł