Porady Student Regulamin konkursu „Zaprojektuj swoją karierę z Pracuj.pl”
23.11.2018 | 0 min czytania

Regulamin konkursu „Zaprojektuj swoją karierę z Pracuj.pl”

23.11.2018 | 0 min czytania
Autor wpisu Olga Sielska
Ocena treści
(5)

Konkurs dla studentów UW! Wygraj 1 z 20 voucherów na szkolenie „Skuteczne zarządzanie projektami”. Wystarczy, że odpowiesz na jedno pytanie: Jaki projekt zrealizujesz po ukończeniu szkolenia? Odpowiedzi należy przesyłać do 14.12 na adres: [email protected]

REGULAMIN KONKURSU

„Zaprojektuj swoją karierę z Pracuj.pl

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu „Zaprojektuj swoją karierę z Pracuj.pl” zwanego dalej „Konkursem” jest firma InCubi Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-146), ul. Komitetu Obrony Robotników 72, KRS 0000360338; REGON: 142464028; NIP: 522 295 41 39, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs jest skierowany do wszystkich studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.
 4. Konkurs jest przeprowadzany od 26 listopada 2018 r. do 14 grudnia 2018 r.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, na stronie incubi.pl/promocje oraz na stronie www.porady.pracuj.pl przez cały okres trwania Konkursu.
 6. Organizator powołuje wewnętrzną Komisję Konkursową, która będzie czuwać nad prawidłowością urządzenia i prowadzenia Konkursu. W skład Komisji wejdą trzy osoby wskazane przez Organizatora. Do obowiązków Komisji będzie należało nadzorowanie przebiegu realizacji zadania konkursowego i rozstrzyganie reklamacji.
 7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zaznajomieniem się przez uczestnika z regulaminem w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
 8. Uczestnictwo w Konkursie i podanie wymaganych danych jest dobrowolne.
 • 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. W Konkursie mogą uczestniczyć studenci Uniwersytetu Warszawskiego.
 2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń do Konkursu w imieniu osób trzecich.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
 1. Spełnienie warunków określonych w § 2 ust. 1 i 2.
 2. Dokonanie zgłoszenia do Konkursu (dalej: Zgłoszenie), w terminie od 26.11.2018 r. od godziny 00:01 do 14.12.2018 r. do godz. 23:59. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]
 3. W Zgłoszeniu należy wpisać pracę konkursową (dalej Praca Konkursowa) zgodną z opisem w lit d poniżej.
 4. Zgłaszana Praca Konkursowa, to odpowiedź na pytanie: „Opisz w prowadzeniu jakiego projektu pomoże Ci nasze szkolenie ze Skutecznego Zarządzania Projektami”. Praca Konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
 1. Niedopuszczalne jest zgłaszanie do Konkursu Pracy Konkursowej, która:
  1. narusza prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i pokrewne, dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej;
  2. zawiera treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności obraźliwe, wulgarne, pornograficzne, propagujące przemoc, nienawiść rasową lub religijną;
  3. zawiera przekazy reklamowe;
  4. jest spamem lub niezamówioną informacją handlową;
  5. zawiera uszkodzone pliki lub wirusy;
  6. zawiera odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności stron zawierających treści, o których mowa powyżej.
 2. Wyłączona z udziału w Konkursie będzie osoba, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że podejmowała działania lub zaniechania, jakie w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami, mogły zapewnić tej osobie przewagę nad innymi uczestnikami.
 3. Zgłoszenia do Konkursu będą umieszczane w elektronicznej bazie danych.
 • 3. WYŁANIANIE ZWYCIĘCÓW I WYDANIE NAGRÓD
 1. Konkurs ma na celu przyznanie nagród tym spośród uczestników Konkursu, którzy najciekawiej w ocenie Komisji wykonali Pracę Konkursową.
 2. Komisja Konkursowa wybierze 20 zwycięzców - autorów najciekawszych Prac Konkursowych.
 3. Komisja sporządzi protokół z przeprowadzonych czynności.
 4. Komisja dokona wyboru zwycięzców do dnia 20 grudnia 2018 r.
 5. W Konkursie zostanie przyznanych 20 nagród:
  • Nagroda I to voucher na dwudniowe szkolenie „Skuteczne Zarządzanie Projektami” o wartości 1900 zł brutto wraz z nagrodą pieniężną 211 zł. Voucher do zrealizowania w Warszawie na kurs dwudniowy. Dostępność kursów i zapisy na stronie https://pmexperts.pl/ Voucher ważny do 31 grudnia 2019 r. – 10 nagród;
  • Nagroda II to voucher na jednodniowe szkolenie „Skuteczne Zarządzanie Projektami” o wartości 1000 zł brutto wraz z nagrodą pieniężną 111 zł. Voucher do zrealizowania w Warszawie na kurs jednodniowy. Dostępność kursów i zapisy na stronie https://pmexperts.pl/Voucher ważny do 31 grudnia 2019 r. – 10 nagród
 6. Zwycięzcy nagród są o tym fakcie powiadamiani za pomocą wysłanej przez Organizatora wiadomości pocztą elektroniczną na adres, z którego przyszło Zgłoszenie. Organizator wysyła wiadomość w przeciągu dwóch dni roboczych po wyłonieniu zwycięzców. W wiadomości zwycięzcy są powiadamiani o dalszych krokach postępowania.
 7. W wiadomości, w celu weryfikacji prawa do nagrody, zwycięzca jest proszony o przesłanie w ciągu czterech dni roboczych na adres e-mail Organizatora [email protected] wypełnionego i podpisanego formularza (dalej Formularz). Formularz do pobrania ze strony incubi.pl/promocje. Formularz należy czytelnie wypełnić, podpisać i w formie skanu przesłać na adres e-mail określony powyżej. W Formularzu należy podać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail (ten, z którego przyszło zwycięskie Zgłoszenie), numer telefonu, zaakceptować Regulamin i zaakceptować w formie oświadczeń wymagane Regulaminem warunki.
 8. Zwycięzca jest traktowany jako powiadomiony o wynikach w dniu wysłania wiadomości mail z informacją o nagrodzie zgodnie z 3 ust.6.
 9. Jeżeli w ciągu 8 dni roboczych od wymaganego dnia nadania listu zgodnie z 3 ust.6 Organizator nie otrzyma określonych w § 3 ust.7 danych i oświadczeń, nagroda pozostaje nie wydana.
 10. Wyniki Konkursu w postaci: imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości zostaną ogłoszone na stronie incubi.pl/promocje najpóźniej do dnia 20.12.2018 roku.
 11. Każdy uczestnik może wygrać maksymalnie jedną nagrodę.
 12. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę, ani zmiany jej na inną nagrodę.
 13. Nagroda przysługuje tylko i wyłącznie zwycięzcy, nie może on przenieść praw do nagrody na osoby trzecie.
 14. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Dodatkowa nagroda pieniężna w całości zostanie potrącona na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509) i zostanie przekazana na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
 15. Nagrody zostaną wysłane pocztą albo kurierem na adres podany przez uczestnika podczas Zgłaszania do Konkursu.
 16. Nagrody zostaną wysłane najpóźniej do dnia 30.12.2018 r.
 17. Nieodebranie nagrody wysłanej przez Organizatora oznacza rezygnację z nagrody.
 • 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników Konkursu na piśmie, przez cały okres Konkursu, najpóźniej do 30 dni od daty wydania nagród.
 2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: Organizatora z dopiskiem „Reklamacja”.
 3. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, włączając w to wysłanie zawiadomienia uczestnika o wyniku reklamacji.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie.
 • 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”) .
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej „Dane Osobowe”) w rozumieniu RODO jest Grupa Pracuj Sp. z o.o. (dalej „GP”).
 3. Uczestnik oświadcza, że został przez GP poinformowany o tym, że:
 4. GP jest administratorem Danych Osobowych,
 5. GP przetwarza dane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO. Poprzez prawnie usprawiedliwiony interes GP i Uczestnik rozumieją konieczność posługiwania się przez GP Danymi Osobowymi w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym wręczenia nagród.
 6. Dane osobowe są przetwarzane w celu: realizacji Konkursu, w tym wręczenia nagród,
 7. Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędnych do realizacji celów określonych w niniejszym ustępie lit. c. Po tym czasie Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane,
 8. Dane Osobowe mogą zostać udostępnione pracownikom i współpracownikom Organizatora oraz spółek powiązanych z GP, dostawcom usług hostingowych lub marketingowych, dostawcom narzędzi wspierających obsługę klienta (np. CRM, chat, centrala telefoniczna), dostawców systemów księgowych, podmiotom, które wraz z GP realizują Konkurs, dostawcom usług wspierających działania marketingowe GP lub spółki powiązane lub współpracujące z GP, dostawcom mediów społecznościowych, z których korzysta Organizator, a także do organów administracji publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego),
 9. Uczestnik może żądać dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora danych. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Uczestnik może zgłaszać na adres: [email protected],
 10. Uczestnik może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych,
 11. W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, Uczestnik może się skontaktować z GP mailowo pod adresem: [email protected] lub naszym Inspektorem Ochrony Danych: [email protected],
 12. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do prawidłowej realizacji Konkursu.
 • 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Konkursu określone są w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacja Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny.
Oceń artykuł