Porady Student Regulamin konkursu „Podziel się opinią i zgarnij bon”
24.06.2019

Regulamin konkursu „Podziel się opinią i zgarnij bon”

24.06.2019
Autor wpisu Olga Sielska

REGULAMIN KONKURSU „Podziel się opinią i zgarnij bon

(dalej „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Podziel się opinią i zgarnij bon” (dalej: „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Grupa Pracuj Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 68 (00 – 838 Warszawa), (dalej „Organizator”).
 3. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie Regulaminu.
 4. Konkurs przeprowadzany jest w okresie od dnia 24.06.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.
 5. Do udziału w Konkursie uprawniona jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem, pracowników Organizatora oraz fundatora nagród, podmiotów zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu oraz członków ich najbliższych rodzin (dalej „Uczestnik”).
 6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne oraz niezależne od skorzystania
  z jakichkolwiek usług odpłatnych oferowanych przez Organizatora lub fundatora nagród.
 7. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 8. wypełnienie ankiety internetowej znajdującej się pod linkiem https://www.webankieta.pl/ankieta/421803/jobicon-wiosna-2019-ocena-wydarzenia.html
 9. wykonanie zadania Konkursowego (dalej „ Zadanie”),
 10. zaakceptowanie w całości Regulaminu.
 11. Fundatorem nagród określonych w § 2 ust. 2 Regulaminu jest Organizator (dalej „Fundator”).
 12. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz oraz jednokrotnie wykonać Zadanie.
 13. Zadanie polega na: wymyśleniu tematu inspirującego wykładu, który mógłby pojawić się na Festiwalu Pracy JOBICON.
 14. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Uczestnika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacją przez niego warunków udziału w Konkursie wyrażonych w Regulaminie.
 15. Wszystkie zgłoszenia lub odpowiedzi, zawierają̨ce treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś́ prawa autorskie; zawierają̨ce treści: erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność́ osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych a także takie, które nie zawierają̨ podstawowych wymagań́ stawianych przez warunki konkursu zostaną̨ usunięte przez Organizatora.
 16. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471.).
 17. Organizator może wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika, który działa niezgodnie z Regulaminem lub z prawem powszechnie obowiązującym.

§ 2 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Oceny Zadań dokona dwuosobowa komisja wyznaczona przez Organizatora (dalej: „Komisja Konkursowa”).
 2. Organizator przyzna 3 nagrody w postaci: bonów Empik, każda o wartości 100 zł brutto oraz nagrody pieniężne o wartości 12 zł brutto (zwana dalej „Nagrodą” lub w liczbie mnogiej „Nagrodami”). Należny podatek dochodowy z tytułu przyznania Nagrody, o której mowa w powyżej zostanie potrącony z nagrody pieniężnej i zostanie przez odprowadzony do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, zatem Zwycięzcy otrzymają jedynie element rzeczowy Nagrody. Wśród Uczestników zostaną wyłonione 3 osoby, które otrzymają Nagrodę/Nagrody (dalej „Zwycięzcy”), których Zadanie Komisja Konkursowa uzna za najciekawsze.
 3. Koszty doręczenia Nagród pokrywa Organizator.
 4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej i o trybie odbioru Nagrody pocztą elektroniczną na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.
 5. W odpowiedzi na wiadomość otrzymaną od Organizatora o przyznaniu Nagrody, każdy Zwycięzca zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej oraz adresu korespondencyjnego pod który zostanie przesłana Nagroda. Zwycięzca, który nie odpowiedział na przesłaną przez Organizatora wiadomość i/lub nie podał wskazanych Danych Osobowych w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej wysłania, uważany jest za Zwycięzcę, który zrzekł się Nagrody.
 6. Nagrody nie podlegają wymianie na inną ani na jej równowartość pieniężną.
 7. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, zrzeczenie się Nagrody przez Zwycięzcę jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 8. Nagroda, której otrzymania danego Zwycięzca się zrzekł, pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 9. W razie zrzeczenia się otrzymania Nagrody, Zwycięzca nie nabywa roszczenia
  o zapłatę jej równowartości pieniężnej.
 10. Warunkiem odbioru Nagrody przez każdego Zwycięzcę jest podpisanie przez niego protokołu odbioru Nagrody.
 11. Zwycięzca, który nie odebrał Nagrody i nie podpisał protokołu odbioru Nagrody w terminie wyznaczonym przez Organizatora, a w przypadku wysyłania Nagrody kurierem/pocztą nie odebrał Nagrody i nie podpisał protokołu odbioru Nagrody w trybie przewidzianym dla przesyłek pocztowych lub kurierskich, w tym w szczególności z powodu błędnych danych adresowych podanych w wiadomości, o której mowa w niniejszym paragrafie, uważany jest za Zwycięzcę, który zrzekł się otrzymania Nagrody z chwilą otrzymania przez Organizatora zwrotu przesyłki lub z chwilą otrzymania przez Organizatora informacji o braku odbioru Nagrody lub braku podpisania protokołu odbioru Nagrody.
 12. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagród nie można przenosić na inne osoby lub podmioty.

§ 3 DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Uczestników, w szczególności dane osobowe wskazane w §2 Regulaminu (dalej „Dane Osobowe”) są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”) .
 2. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu RODO jest Organizator.
 3. Uczestnik oświadcza, że został przez Organizatora poinformowany o tym, że:
 4. Organizator jest administratorem Danych Osobowych,
 5. Organizator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO. Poprzez prawnie usprawiedliwiony interes Organizator i Uczestnik rozumieją konieczność posługiwania się przez Organizatora Danymi Osobowymi w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym wręczenia Nagród,
 6. Dane osobowe są przetwarzane w celu: realizacji Konkursu, w tym wręczenia Nagród,
 7. Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędnych do realizacji celów określonych w niniejszym ustępie lit. c. Po tym czasie Dane Osobowe Uczestników zostaną usunięte,
 8. Dane Osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom usług hostingowych lub marketingowych, dostawcom narzędzi wspierających obsługę Konkursu, dostawców systemów księgowych, podmiotom, które wraz z Organizatorem realizują Konkurs, dostawcom usług wspierających działania marketingowe Organizatora lub spółki powiązane lub współpracujące z Organizator, dostawcom mediów społecznościowych, z których korzysta Organizator, a także do organów administracji publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego),
 9. Uczestnik może żądać dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora danych. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Uczestnik może zgłaszać na adres: [email protected]
 10. Uczestnik może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych,
 11. podanie Danych Osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do prawidłowej realizacji Konkursu,
 12. W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, Uczestnik może się skontaktować z Organizatorem mailowo pod adresem: [email protected] lub naszym Inspektorem Ochrony Danych: [email protected]

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie będą mogły wpływać na prawa nabyte Uczestników.
 2. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa oraz Organizator. Decyzje wydawane przez Komisję Konkursową lub Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 3. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy kierować pisemnie na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Uczestnicy składający reklamacje będą poinformowani o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie wiadomości e-mail lub pisemnie. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.06.2019 r.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Oceń artykuł