REGULAMIN KONKURSU „Tumiwisizm”

Kategoria


Autor:
admin
Kategoria:

 

 

(dalej „Regulamin”)

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Tumiwisizm” (dalej: „Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest firma Up Tomasz Graszewicz z siedzibą w Warszawie przy ul. Nabielaka 6/16 posiadająca numer NIP 777-23-62-907 (dalej „Organizator”).

3. Fundatorem Nagrody jest Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407641, posiadającą numer NIP 522-25-40-366, o kapitale zakładowym w wysokości: 446.300 zł, w całości pokrytym, właściciela serwisu internetowego Pracuj.pl (dalej „Fundator” lub „Grupa Pracuj”).

4. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie Regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie: http://kariera.pracuj.pl.

5. Konkurs przeprowadzany jest w okresie od dnia 9 maja 2016 r. do dnia 31 maja 2016 r. na profilach Grupy Pracuj (w tym https://www.facebook.com/pracuj) oraz partnerów Grupy Pracuj na portalu Facebook (dalej: „Strona Konkursowa”).

6. Do udziału w Konkursie uprawniona jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych z wyjątkiem pracowników Grupy Pracuj, osób zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu oraz członków ich najbliższych rodzin (dalej „Uczestnik”).

7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne oraz niezależne od skorzystania z jakichkolwiek usług odpłatnych oferowanych przez Grupę Pracuj.

8. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) udzielenie odpowiedź na jedno z trzech pytań konkursowych w ciągu 72 godzin od momentu opublikowania danego pytania konkursowego na Stronie Konkursowej, poprzez dodanie komentarza z odpowiedzią do pytania konkursowego,

b) zaakceptowanie w całości Regulaminu;

c) w przypadku zwycięzców Konkursu podanie wymaganych danych osobowych, tj. imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego.

9. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie nieograniczoną liczbę razy, ale w ramach jednego zadania konkursowego może wygrać tylko jedną nagrodę.

10. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Uczestnika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacją przez niego warunków udziału w Konkursie wyrażonych w Regulaminie.

11. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009, Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

 

§ 2 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Wyłonienia zwycięzców Konkursu poprzez ocenę odpowiedzi na pytanie konkursowe dokona 3-osobowa komisja wyznaczona przez Organizatora (dalej: „Komisja Konkursowa”).

2. Organizator w ramach każdego z trzech pytań konkursowych przyzna nagrody (zwana dalej „Nagrodą” lub w liczbie mnogiej „Nagrodami”) w postaci:

a) jednego tabletu Lenovo TAB2, A7-30H, o wartości 400 zł (słownie: czterysta złotych złotych) dla jednego Uczestnika, którego odpowiedź na pytanie konkursowe Komisja Konkursowa uzna za najciekawsze.;

b) zestawu składającego się z: kubka i koszulki T-shirt o wartości 72 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa złote) dla dziesięciu kolejnych Uczestników, których odpowiedzi na pytania konkursowe zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze w dalszej kolejności.

3. Uczestnicy, którym zostaną przyznane Nagrody, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu będą zwani w dalszej części Regulaminu łącznie „Zwycięzcami” lub każdy z osobna „Zwycięzcą”.

4. Nagrody nie podlegają wymianie na inną ani na jej równowartość pieniężną.

5. Wszelkie zobowiązania z tytułu uzyskania Nagrody, w tym obowiązki podatkowe, obciążają Zwycięzców.

6. ” Lista zwycięzców zostanie opublikowana pod postem z danym pytaniem konkursowym na profilu https://www.facebook.com/pracuj na portalu Facebook. W odpowiedzi na tę informację Zwycięzca zobowiązany jest do przesłania swojego imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego, pod który zostanie przesłana Nagroda (dalej „Dane Osobowe”) na adres [email protected] lub poprzez wiadomość prywatną na portalu Facebook. Zwycięzca, który nie przesłał wiadomości i/lub nie podał wskazanych Danych Osobowych w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia publikacji informacji o zwycięstwie, uważany jest za Uczestnika, który zrzekł się Nagrody.

7. Koszty doręczenia Nagród pokrywa Organizator.

 

§ 3 DANE OSOBOWE

1. Organizator może przetwarzać następujące Dane Osobowe Zwycięzców (dalej: „Dane Osobowe”):

a) imię i nazwisko,

b) adres poczty elektronicznej,

c) adres korespondencyjny.

2. Organizator będzie przetwarzał Dane Osobowe w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celu przyznania i doręczenia Nagród w Konkursie.

3. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych oraz do ich poprawienia. Podanie danych przez Uczestników konkursu jest dobrowolne ale konieczne w celu wzięcia udziału w konkursie.

4. Każdy Uczestnik ma prawo do dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo do żądania zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych oraz ich usunięcia.

5. Podanie Danych Osobowych jest obowiązkowe tj. konieczne dla realizacji Regulaminu.

6. Podane Dane Osobowe przetwarzane są przez Organizatora z dochowaniem najwyższej staranności w celu ich ochrony w tym z zastosowaniem technicznych i organizacyjnych środków ochrony o czym mowa w art. 36-39 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia o działanie sprzeczne z Regulaminem.

2. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

3. Uczestnik, który nie odebrał Nagrody w trybie przewidzianym dla przesyłek pocztowych lub kurierskich, w tym w szczególności z powodu podania błędnych danych adresowych, uważany jest za Uczestnika, który zrzekł się Nagrody z chwilą otrzymania przez Grupę Pracuj zwrotu przesyłki.

4. Nagroda, której zrzeka się Uczestnik, może zostać przekazane innemu Uczestnikowi, wskazanego na zasadach § 2 Regulaminu przez Komisję Konkursową.

5. W razie zrzeczenia się Nagrody Uczestnik nie nabywa roszczenia o zapłatę równowartości pieniężnej Nagrody, a wszelkie jego roszczenia wobec Grupy Pracuj wygasają.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące problemami z komunikacją, bądź w jakikolwiek inny sposób wpływające na ostateczne wyniki Konkursu.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za termin i sposób doręczenia przez pocztę Nagród, jak również za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających doręczenie Nagrody.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej http://kariera.pracuj.pl.

9. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, popierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, In.

10. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9.05.2016 r.

12. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu Pracuj.pl dostępnego na stronie internetowej http://www.grupapracuj.pl/o-firmie/regulamin/ oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

Warszawa, dnia 09.05.2016 roku.

 

Oceń artykuł


Narzędzia