Regulamin konkursu „Pracodawca na medal”

Kategoria
Życie zawodowe

Autor:
Agnieszka Dobosz
Kategoria: Życie zawodowe

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Pracodawca na medal” (dalej: „Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest Grupa Pracuj Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod nr KRS 0000388875, o kapitale zakładowym w wysokości 367.246.350 zł (zwana dalej „Organizatorem”).

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem serwisu http://www.facebook.com (dalej „Serwis”) na stronie dostępnej pod adresem http://facebook.com/pracuj (dalej: „Fanpage”) przy wykorzystaniu mechanizmu tablicy (dalej „Tablica”).

§ 2 Czas trwania

1. Konkurs trwa od 10 października 2013 r. do 11 października 2013 r. do godziny 12:00 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).

§ 3 Uczestnicy

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca profil w Serwisie Facebook (dalej: „Profil”), będąca fanem strony dostępnej pod adresem http://facebook.com/pracuj, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnik”).

2. Profil Uczestnika musi być założony zgodnie z Regulaminem Serwisu, a dane zawarte w Profilu muszą być zgodne z rzeczywistością.

3. Do udziału w Konkursie Uczestnik uprawniony jest za pośrednictwem tylko jednego Profilu, niezależnie od ilości posiadanych przez niego Profili.

§ 4 Zasady

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja Regulaminu.

2. Organizator umieści na Fanpage jedno pytanie otwarte (dalej: „Pytanie Konkursowe”).

3. Zadaniem Uczestnika jest udzielenie odpowiedzi na (dalej: „Odpowiedź na Pytanie”) Pytanie Konkursowe. Uczestnik powinien opublikować Odpowiedź na Pytanie jako komentarz pod Pytaniem (dalej: „Zgłoszenie Konkursowe”). Za poprawne Zgłoszenie Konkursowe uznaje się komentarz opublikowany jako odpowiedź do postu zawierającego pytanie konkursowe nie później niż do godziny 12:00 do dnia 11.10.2013 r.

4. Organizator nie wprowadza ograniczenia w długości Odpowiedzi na Pytanie.

5. Z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu, Jury weźmie pod uwagę tylko jedną Odpowiedź na Pytanie.

6. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko Odpowiedzi na Pytanie zawierające oryginalne, napisane i zredagowane osobiście przez Uczestnika komentarze tekstowe, do których przysługują Uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe i które nie naruszają praw majątkowych i osobistych osób trzecich.

7. Zgłoszenie Odpowiedzi na Pytanie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do Odpowiedzi na Pytanie oraz że ponosi on odpowiedzialność za wszelkie ewentualne naruszenia praw osób trzecich z tego tytułu.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Odpowiedzi na Pytanie, w której znajdują się wulgaryzmy i/lub sformułowania obrażające inne osoby.

9. Uczestnik udzielający Odpowiedzi na Pytanie zadane w Konkursie, wyraża zgodę na ich wykorzystywanie i rozpowszechnianie w formie elektronicznej w całości lub w części – poprzez zwielokrotnianie, utrwalanie i rozpowszechnianie ich w komunikacji na Tablicy na Fanpage przez Organizatora oraz do opisania materiału zawierającego Odpowiedzi na Pytanie imieniem i nazwiskiem Uczestnika w pełnym brzmieniu.

§ 5 Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody.

1. W Konkursie przyznawane są nagrody rzeczowe (zwana dalej „Nagrodą”): kubek termiczny Pracuj.pl.

2. Organizator dokonuje oceny Odpowiedzi na Pytanie na podstawie dwóch kryteriów: sposobu nawiązania do tematu Warsztatu oraz kreatywności odpowiedzi.

3. Wybór zwycięskich Odpowiedzi na Pytanie dokonywany jest przez 3-osobowe Jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury wybierze 5 (pięć) najlepszych Odpowiedzi na Pytanie.

4. Zwycięzcami Konkursu jest (dalej: „Zwycięzcy”) pięciu Uczestników, których Odpowiedzi na Pytanie zostaną uznane za najlepsze, którzy otrzymają Nagrodę, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Liczba kliknięć „Lubię to” znajdujących się pod Odpowiedzią na Pytanie ze zgłoszeniem konkursowym Uczestnika nie wpływa na decyzję Jury.

6. Jury dokonuje oceny Odpowiedzi na Pytanie w ciągu 3 dni roboczych od upłynięcia terminu składania Zgłoszeń Konkursowych w danej Edycji.

7. Informacja o Zwycięzcach danej Edycji zostanie ogłoszona na Fanpage nie później niż w terminie 5 dni roboczych od upłynięcia terminu składania Zgłoszeń Konkursowych w danej Edycji.

8. Zwycięzca jest zobowiązany do kontaktu z Organizatorem w terminie 5 dni kalendarzowych od chwili opublikowania, zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu, Informacji o Zwycięzcach danej Edycji wraz ze wskazaniem adresu korespondencyjnego, na jaki ma być wysłana Nagroda. Kontakt odbywa się poprzez opcję Prywatnej Wiadomości dostępnej na Tablicy Organizatora.

9. W przypadku niespełnienia warunków Regulaminu, w szczególności warunku, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Zwycięzca traci prawo do Nagrody, a Nagroda przechodzi na własność Organizatora.

10. Jeden Uczestnik może wygrać jedną Nagrodę.

11. Przyznana w Konkursie Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodą ani wymianie na ekwiwalent pieniężny.

12. Nagroda będzie doręczona za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na adres wskazany przez zdobywcę Nagrody.

13. Momentem wydania Nagrody jest skuteczne dostarczenie przesyłki do zdobywcy Nagrody za potwierdzeniem odbioru. W przypadku nieodebrania Nagrody, przechodzi ona na własność Organizatora.

14. Zdobywca Nagrody ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie. W razie zrzeczenia się Nagrody Uczestnik nie nabywa roszczenia o zapłatę równowartości pieniężnej Nagrody, a wszelkie jego roszczenia wobec Organizatora wygasają.

15. Organizator przed wydaniem Nagrody może żądać okazania dokumentów potwierdzających tożsamość zdobywcy Nagrody.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za termin i sposób doręczenia przez pocztę Nagród, jak również za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających doręczenie Nagrody.

17. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem lub próby wpływania na wyłonienie zwycięzców w Konkursie w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych Profili w Serwisie, Uczestnik, który podejmuje takie działania może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 6 Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w okresie trwania Konkursu oraz w okresie do 40 dni od dnia zakończenia Konkursu, przy czym reklamację należy składać listownie na adres Think Kong Sp. z o.o., ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa, z dopiskiem „Gratulujemy Odważnym” (liczy się data stempla pocztowego).

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

4. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku procesu rozpatrywania reklamacji poprzez wiadomość przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w przypadku podania adresu e-mail lub listownie na podany przez Uczestnika adres.

§ 7 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Grupa Pracuj Solutions

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przekazania Nagród Zwycięzcom oraz rozpatrywania reklamacji.

3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.), tzn. jest konieczne dla realizacji Regulaminu.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia o działanie sprzeczne z Regulaminem.

2. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

a) problemy w funkcjonowaniu Serwisu lub Tablicy,

b) czasowe lub stałe zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Strony lub Tablicy,

c) brak możliwości dokonania zgłoszenia przez Uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

4. Materiały reklamowe dotyczące Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu oraz prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny, przy czym zmiany w Regulaminie lub odwołanie akcji nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestników.

7. Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, zarządzana ani powiązana z podmiotami będącymi właścicielami lub podmiotami zarządzającymi Serwisem.

8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

9. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 października 2013 r.

Oceń artykuł


Narzędzia