REGULAMIN KONKURSU „Praca w klimacie Świąt”

Kategoria
Życie zawodowe

Autor:
Agnieszka Dobosz
Kategoria: Życie zawodowe

(dalej: „Regulamin”)

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Praca w klimacie Świąt” (dalej: „Konkurs”).
 2. Regulamin jest jedynym i wyłącznym aktem regulującym zasady Konkursu.
 3. Konkurs przeprowadzany jest przez spółkę Grupa Pracuj Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000388875, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 7010271170, właściciela serwisu internetowego kariera.pracuj.pl (dalej: „Organizator”).
 4. Konkurs przeprowadzany jest w okresie od 17.12.2012 r. do 31.12.2012 r.
 5. Do udziału w Konkursie uprawniona jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników Organizatora, podmiotów zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu oraz członków ich najbliższych rodzin (dalej: „Uczestnik„).
 6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 7. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów poniesionych w związku z udziałem w Konkursie.
 8. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
 1. przesłanie, najpóźniej do dnia 31.12.2012 roku, zdjęcia lub zdjęć przedstawiających swoje miejsce pracy przyozdobione świąteczną dekoracją;
 2. zaakceptowanie w całości niniejszego Regulaminu;
 1. Uczestnik może przesłać 10 zdjęć.
 2. Zdjęcia przesłane po terminie określonym w ust. 8 lit. a) niniejszego paragrafu nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 3. Przesłanie przez Uczestnika Opisu zgodnie z ust. 8 lit. a) niniejszego paragrafu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Uczestnika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacją przez niego warunków udziału w Konkursie wyrażonych w Regulaminie.
 4. Uczestnik udziela zgody na nieodpłatne wykorzystanie, publikowanie i rozpowszechnianie zdjęć w kanałach komunikacji Organizatora na warunkach określonych w § 4 Regulaminu.

§ 2
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez Organizatora. Kryterium oceny zdjęć będzie stanowiła zgodność zdjęciaz tematyką Konkursu oraz pomysłowość i oryginalność.
 2. Nagrody w postaci pendrivów (dalej: „Nagrody”) zostaną przyznane 5 osobom, które spełnią warunki określone w § 1 ust. 8 Regulaminu, a których Opisy zostaną uznane przez Organizatora za najlepsze (dalej: „Zwycięzcy”).
 3. Nagrody nie podlegają wymianie na inne ani na ich równowartość pieniężną.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagród oraz ich ilości.
 5. Lista Zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej www.kariera.pracuj.pl w do dnia 15.01.2013 roku.
 6. Warunkiem KONIECZNYM do otrzymania Nagrody przez Zwycięzcę jest przesłanie pocztą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni roboczych od dnia ogłoszenia Listy Zwycięzców zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu, na adres [email protected] następujących danych osobowych i oświadczeń:
 1. imię i nazwisko;
 2. adres korespondencyjny, na jaki ma zostać dostarczona Nagroda;
 3. numer telefonu.
 1. Uczestnik, który prześle dane wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu po upływie wskazanego w tym ustępie terminu uważany jest za Uczestnika, który zrzekł się Nagrody.
 2. Koszty doręczenia Nagród pokrywa Organizator.
 3. Wszelkie zobowiązania z tytułu uzyskania Nagrody, w tym obowiązki podatkowe, obciążają osoby, którym przyznano Nagrody.
 4. Decyzja Organizatora o przyznaniu Nagród jest ostateczna i prawnie wiążąca, nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 3

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu przyznawania i doręczania Nagród jest Organizator Grupa Pracuj Solutions Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51 (00-308 Warszawa).
 2. Organizator może przetwarzać następujące dane osobowe Uczestników Konkursu (dalej: „Dane Osobowe”):
  1. adres poczty elektronicznej,
  2. imię i nazwisko,
  3. adres korespondencyjny,
  4. numer telefonu.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn..zm.) Dane Osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora wyłącznie, w celach:
  1. przeprowadzenia Konkursu,
  2. przyznania i doręczenia Nagród,
 4. Uczestnik podaje Dane Osobowe dobrowolnie.
 5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz ich usunięcia.
 6. Wszystkie Dane Osobowe Uczestników zebrane przez Organizatora są niezbędne do przyznawania i doręczania Uczestnikom Konkursu Nagród.
 1. Podane Dane Osobowe przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§ 4
PRAWA AUTORSKIE

 1. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko zdjęcia wykonane osobiście przez Uczestnika, do których przysługują Uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe i które nie naruszają praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
 2. Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tego zdjęcia i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie praw osób trzecich.
 3. Z chwilą doręczenia Zwycięzcy Nagrody, Zwycięzca zobowiązuje się do przeniesienia na Organizatora wszelkich autorskich praw majątkowych do zdjęcia mającego charakter utworu w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), bez odrębnego wynagrodzenia, na następujących polach eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych:
  1. wytwarzanie, utrwalanie, trwałe lub czasowe zwielokrotnianie dowolnymi technikami w całości lub części, w nieograniczonej ilości egzemplarzy, na wszelkich nośnikach, włącznie z wymianą nośników, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych, cyfrowych, zapisu magnetycznego, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową;
  2. publiczne wykonanie, odtworzenie, wystawianie i wyświetlanie niezależnie od miejsca ekspozycji, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  3. wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa zdjęcia;
  4. wydawanie i rozpowszechnianie;
  5. nadanie, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu po utrwaleniu na nośnikach obrazu;
  6. wprowadzanie do pamięci komputera, i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet, w tym na stronach internetowych należących do Organizatora oraz w wewnętrznej sieci Intranet;
  7. wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie, w tym w szczególności w szczególności publiczne udostępnianie anonimowo, w celach związanych z działalnością Organizatora;
  8. tłumaczenie, przystosowanie, a także dokonywanie jakichkolwiek innych zmian w Utworach bez ograniczeń czasowych i terytorialnych,
  9. decydowanie o wszelkich aspektach handlowych i marketingowych wykorzystania zdjęć.
 4. Zwycięzca upoważnia Organizatora do wykonywania przysługujących mu autorskich praw osobistych, bez dodatkowych wynagrodzeń.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.kariera.pracuj.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu oraz prawo odwołania Konkursu bez przyznawania Nagród oraz prawo przedłużenia Konkursu.
 3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia o działanie sprzeczne z Regulaminem.
 4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 5. Zrzeczenie się Nagrody przez Zwycięzcę jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. Zwycięzca, który nie odebrał Nagrody w trybie przewidzianym dla przesyłek pocztowych lub kurierskich, w tym w szczególności z powodu podania błędnych danych adresowych, uważany jest za Zwycięzcę, który zrzekł się Nagrody z chwilą otrzymania przez Organizatora zwrotu przesyłki.
 6. Nagroda, której zrzeka się Zwycięzca pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 7. W razie zrzeczenia się Nagrody Zwycięzca nie nabywa roszczenia o zapłatę równowartości pieniężnej Nagrody, a wszelkie jego roszczenia wobec Organizatora wygasają.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące problemami z komunikacją, bądź w jakikolwiek inny sposób wpływające na ostateczne wyniki Konkursu.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za termin i sposób doręczenia przez pocztę Nagród, jak również za podanie przez Zwycięzcę niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających doręczenie Nagrody.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej portalu www.kariera.pracuj.pl.
 11. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009, Nr 201 poz. 1540 ze zm.).
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.12. 2012 roku.
 13. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Warszawa, dnia 14.12.2012 roku.

Oceń artykuł


Narzędzia