REGULAMIN KONKURSU „Opisz staż swoich marzeń”

Kategoria


Autor:
admin
Kategoria:

(dalej „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Opisz staż swoich marzeń” (dalej: „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest spółka Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407641, posiadająca numer NIP 522-25-40-366, o kapitale zakładowym w wysokości: 446.300 zł, w całości opłaconym, właściciela serwisu internetowego Pracuj.pl (dalej „Grupa Pracuj”).
 3. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie Regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie: www.kariera.pracuj.pl
 4. Konkurs przeprowadzany jest w okresie od dnia 02 marca 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r. na profilu Grupy Pracuj oraz partnerów Grupy Pracuj na portalu Facebook (dalej: „Strona Konkursowa”).
 5. Do udziału w Konkursie uprawniona jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych z wyjątkiem pracowników Grupy Pracuj, osób zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu oraz członków ich najbliższych rodzin (dalej „Uczestnik”).
 6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne oraz niezależne od skorzystania z jakichkolwiek usług odpłatnych oferowanych przez Grupę Pracuj.
 7. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a)  odpowiedzi na zadanie konkursowe w postaci stworzenie „ogłoszenia rekrutacyjnego na wymarzony staż” w dowolnej formie oraz przesłanie go na adres e-mail: [email protected] (dalej „Ogłoszenie”);

b)  zaakceptowanie w całości Regulaminu (w szczególności w zakresie udzielania licencji na zasadach opisanych w § 3 Regulaminu);

c)  w przypadku zwycięzców Konkursu podanie wymaganych danych osobowych, tj. imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego.

 1. Fundatorem nagród określonych w § 2 ust. 2 Regulaminu jest Grupa Pracuj..
 2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz (przesłać tylko jedną treść Ogłoszenia).
  1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Uczestnika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacją przez niego warunków udziału w Konkursie wyrażonych w Regulaminie.
  2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009, Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

 

§ 2 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Wyłonienia zwycięzców Konkursu poprzez ocenę Ogłoszeń dokona 3-osobowa komisja wyznaczona przez Grupę Pracuj (dalej: „Komisja Konkursowa”).
 2.  Organizator przyzna nagrody (zwana dalej „Nagrodą” lub w liczbie mnogiej „Nagrodami) w postaci zestawu składającego się z: książki pt. „Pracuj na Tak” autorstwa Przemysława Gacka oraz gadżetu firmowego Grupy Pracuj, pięciu Uczestnikom, których Ogłoszenia zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze.
 3. Uczestnicy, którym zostaną przyznane Nagrody, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu będą zwani w dalszej części Regulaminu łącznie „Zwycięzcami” lub każdy z osobna „Zwycięzcą”.
 4. Nagrody nie podlegają wymianie na inną ani na jej równowartość pieniężną.
 5. Wszelkie zobowiązania z tytułu uzyskania Nagrody, w tym obowiązki podatkowe, obciążają Zwycięzców.
 6. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej i o trybie odbioru Nagrody pocztą elektroniczną na podany przez siebie adres poczty elektronicznej. W odpowiedzi na wiadomość otrzymaną od Grupy Pracuj Zwycięzca zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego pod który zostanie przesłana Nagroda (dalej „Dane Osobowe”). Zwycięzca, który nie odpowiedział na przesłaną przez Grupę Pracuj wiadomość i/lub nie podał wskazanych Danych Osobowych w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej wysłania, uważany jest za Uczestnika, który zrzekł się Nagrody.
 7. Koszty doręczenia Nagród pokrywa Grupa Pracuj.

 

§ 3 PRAWA AUTORSKIE

 1. Przesłanie Ogłoszenia przez Uczestnika zgodnie z § 1 ust. 7 Regulaminu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest on jego autorem oraz, że w żaden sposób przy jego tworzeniu nie naruszył praw autorskich, ani innych praw osób trzecich.
 2. Z dniem wydania Nagrody zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu, Zwycięzca zobowiązuje się do udzielenia Grupie Pracuj bezpłatnej licencji na korzystanie z Ogłoszenia mającego charakter utworu w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), na następujących polach eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych:

a)  wytwarzanie, utrwalanie, trwałe lub czasowe zwielokrotnianie dowolnymi technikami w całości lub części, w nieograniczonej ilości egzemplarzy, na wszelkich nośnikach, włącznie z wymianą nośników, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych, cyfrowych, zapisu magnetycznego, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową;

b)  publiczne wykonanie, odtworzenie, rozpowszechnianie, wystawianie i wyświetlanie niezależnie od miejsca ekspozycji, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

c)  wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;

d)  wydawanie i rozpowszechnianie, w szczególności w środkach masowego przekazu;

e)  wprowadzanie do pamięci komputera, i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet, w tym na stronach internetowych należących do Grupy Pracuj oraz w wewnętrznej sieci Intranet;

f)   decydowanie o wszelkich aspektach handlowych i marketingowych wykorzystania Ogłoszenia;

g)  nadawanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje nadawcze naziemne i satelitarne;

h)  tłumaczenie, przystosowanie, a także dokonywanie jakichkolwiek innych zmian w Haśle bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

 1. Zwycięzca zobowiązuje się względem Grupy Pracuj do niewykonywania nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z Ogłoszenia.
 2. Zwycięzca oświadcza, iż Grupa Pracuj jest uprawniona do korzystania z Ogłoszenia w sposób anonimowy – bez konieczności podawania danych autora.
 3. Wykonawca udziela Zamawiającemu bezpłatnego zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, polegającego w szczególności na odpowiednim opracowaniu Ogłoszenia oraz dokonywania jego modyfikacji, w tym także do ich tłumaczenia, rozpowszechniania, dokonywania skrótów, podziału na części i łączenia Ogłoszenia z innymi utworami.
 4. Zwycięzca upoważnia Grupę Pracuj do przenoszenia praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, na inne osoby lub podmioty.
 5. Zwycięzca nie będzie dochodzić od Grupy Pracuj, ani od jakiegokolwiek innego podmiotu wykorzystującego Ogłoszenie lub jego fragmenty, praw określonych w art. 16 pkt 2 (prawo do oznaczenia utworu nazwiskiem lub pseudonimem), art. 16 pkt 4 (prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności), art. 16 pkt 5 (prawo nadzoru nad  sposobem korzystania z Utworu) oraz art. 63 (prawo do otrzymania egzemplarzy autorskich) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

§ 4 DANE OSOBOWE

 1. Grupa Pracuj może przetwarzać następujące Dane Osobowe Zwycięzców (dalej: „Dane Osobowe”):

a)    imię i nazwisko,

b)    adres poczty elektronicznej,

c)    adres korespondencyjny.

 1. Grupa Pracuj będzie przetwarzała Dane Osobowe w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celu przyznania i doręczenia Nagród w Konkursie.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51 (00-838 Warszawa).  Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych oraz do ich poprawienia. Podanie danych przez Uczestników konkursu jest dobrowolne ale konieczne w celu wzięcia udziału w konkursie.
 3. Każdy Uczestnik ma prawo do dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo do żądania zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych oraz ich usunięcia.
 4. Podanie Danych Osobowych jest obowiązkowe tj. konieczne dla realizacji Regulaminu.
 5. Podane Dane Osobowe przetwarzane są przez Grupę Pracuj z dochowaniem najwyższej staranności w celu ich ochrony w tym z zastosowaniem technicznych i organizacyjnych środków ochrony o czym mowa w art. 36-39 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Grupa Pracuj może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia o działanie sprzeczne z Regulaminem.
 2. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 3. Uczestnik, który nie odebrał Nagrody w trybie przewidzianym dla przesyłek pocztowych lub kurierskich, w tym w szczególności z powodu podania błędnych danych adresowych, uważany jest za Uczestnika, który zrzekł się Nagrody z chwilą otrzymania przez Grupę Pracuj zwrotu przesyłki.
 4. Nagroda, której zrzeka się Uczestnik, może zostać przekazane innemu Uczestnikowi, wskazanego na zasadach § 2 Regulaminu przez Komisję Konkursową.
 5. W razie zrzeczenia się Nagrody Uczestnik nie nabywa roszczenia o zapłatę równowartości pieniężnej Nagrody, a wszelkie jego roszczenia wobec Grupy Pracuj wygasają.
 6. Grupa Pracuj nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące problemami z komunikacją, bądź w jakikolwiek inny sposób wpływające na ostateczne wyniki Konkursu.
 7. Grupa Pracuj nie ponosi odpowiedzialności za termin i sposób doręczenia przez pocztę Nagród, jak również za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających doręczenie Nagrody.
 8. Grupa Pracuj zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.kariera.pracuj.pl
 9. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, popierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, In.
  1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
  2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.03.2016 r.
  3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu Pracuj.pl dostępnego na stronie internetowej http://www.grupapracuj.pl/o-firmie/regulamin/ oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Warszawa, dnia 02.03.2016 roku.

Oceń artykuł


Narzędzia