REGULAMIN KONKURSU „Mocna Strona”

Kategoria


Autor:
admin
Kategoria:

(dalej: „Regulamin”)

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Która z Twoich mocnych stron jest najważniejsza w Twojej codziennej pracy” (dalej: „Konkurs”).

2. Regulamin jest jedynym i wyłącznym aktem regulującym zasady Konkursu.

3. Konkurs przeprowadzany jest przez spółkę Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407641, posiadającą numer NIP 522-25-40-366, o kapitale zakładowym w wysokości: 469.115,60 zł, w całości pokrytym, właściciela serwisu internetowego Pracuj.pl (dalej „Organizator”).

4. Na zlecenie Organizatora Konkurs przeprowadza agencja Think Kong sp. z o.o., ul. Wolska 88,01-141 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000333041 (dalej: „Think Kong”).

 

5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, In.

6. Konkurs przeprowadzany jest w okresie od 08.05.2015 r. do 15.05.2015 r. Wyniki ogłoszone zostaną w dniu 18.05.2015 r.

7. Do udziału w Konkursie uprawniona jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników Organizatora, podmiotów zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu oraz członków ich najbliższych rodzin (dalej „Uczestnik”).

8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, nieodpłatne oraz niezależne od skorzystania z jakichkolwiek usług odpłatnych oferowanych przez Organizatora.

9. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów poniesionych w związku z udziałem w Konkursie.

10. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

a) umieszczenie, najpóźniej do dnia 15.05.2015 roku, w formie komentarza pod pytaniem konkursowym opublikowanym na fanpage’u Pracuj.pl na Facebooku odpowiedzi na pytanie konkursowe (dalej: „Opis”);

b) zaakceptowanie w całości Regulaminu, patrz ust. 13;

11. Uczestnik może przesłać nieskończenie wiele Opisów.

12. Opisy przesłane po terminie określonym w ust. 9 lit. a) niniejszego paragrafu nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

13. Przesłanie przez Uczestnika Opisu zgodnie z ust. 9 lit. a) niniejszego paragrafu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Uczestnika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacją przez niego warunków udziału w Konkursie wyrażonych w Regulaminie.

14. Uczestnik udziela zgody na nieodpłatne wykorzystanie, publikowanie i rozpowszechnianie Opisów w kanałach komunikacji Organizatora na warunkach określonych w § 4 Regulaminu.

 

§ 2

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez trzyosobową komisję wyznaczoną przez Organizatora.

2. Nagrody w postaci pamięci USB w formie długopisu (dalej: „Nagrody”) zostaną przyznane 20 osobom, które spełnią warunki określone w § 1 ust. 9 Regulaminu, a których Opisy zostaną uznane przez Organizatora za najlepsze (dalej: „Zwycięzcy”).

3. Jeden uczestnik może wygrać maksymalnie jedną nagrodę.

4. Nagrody nie podlegają wymianie na inne ani na ich równowartość pieniężną.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Nagród oraz ich ilości. Zmiana Nagród nie stanowi zmiany Regulaminu.

6. Lista Zwycięzców zostanie opublikowana na fanpage’u Pracuj.pl na Facebooku w wątkach konkursowych do dnia 18.05.2015 roku.

7. Warunkiem koniecznym do otrzymania Nagrody przez Zwycięzcę jest przesłanie pocztą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni roboczych od dnia ogłoszenia Listy Zwycięzców zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu, na adres mailowy: [email protected], następujących danych osobowych:

a) imię i nazwisko;

b) adres korespondencyjny, na jaki ma zostać dostarczona Nagroda;

c) numer telefonu,

8. Uczestnik, który prześle dane wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu po upływie wskazanego w tym ustępie terminu uważany jest za Uczestnika, który zrzekł się Nagrody.

9. Wzór zgody na wykorzystywanie wizerunku zostanie przesłany do Zwycięzców w wiadomości prywatnej na Facebooku lub mailowo.

10. Koszty doręczenia Nagród pokrywa Organizator.

11. Wszelkie zobowiązania z tytułu uzyskania Nagrody, w tym obowiązki podatkowe, obciążają Zwycięzców.

12. Decyzja Organizatora o przyznaniu Nagród jest ostateczna, prawnie wiążąca i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

§ 3

DANE OSOBOWE

1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu przyznawania i doręczania Nagród jest Organizator Grupa Pracuj S.A. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51 (00-308 Warszawa).

2. Organizator może przetwarzać następujące dane osobowe Uczestników Konkursu (dalej: „Dane Osobowe”):

a) adres poczty elektronicznej,

b) imię i nazwisko,

c) adres korespondencyjny,

d) numer telefonu.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Dane Osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora wyłącznie w celach:

a) przeprowadzenia Konkursu,

b) przyznania i doręczenia Nagród.

4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania,.

5. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe tj. niezbędne dla realizacji Regulaminu.

 

§ 4

PRAWA AUTORSKIE

1. Zgłoszenie Opisu do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tego Opisu i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie praw osób trzecich.

2. Z chwilą wysłania Nagrody do Zwycięzcy, Zwycięzca zobowiązuje się do przeniesienia na Organizatora wszelkich autorskich praw majątkowych do Opisu mającego charakter utworu w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), bez odrębnego wynagrodzenia, na każdym z następujących pól eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych:

a) wytwarzanie, utrwalanie, trwałe lub czasowe zwielokrotnianie dowolnymi technikami w całości lub części, w nieograniczonej ilości egzemplarzy, na wszelkich nośnikach, włącznie z wymianą nośników, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych, cyfrowych, zapisu magnetycznego, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową;

b) publiczne wykonanie, odtworzenie, wystawianie i wyświetlanie niezależnie od miejsca ekspozycji, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

c) wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa Opisu;

d) wydawanie i rozpowszechnianie;

e) nadanie, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu po utrwaleniu na nośnikach obrazu;

f) wprowadzanie do pamięci komputera, i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet, w tym na stronach internetowych należących do Organizatora oraz w wewnętrznej sieci Intranet;

g) tłumaczenie, przystosowanie, a także dokonywanie jakichkolwiek innych zmian w Utworach bez ograniczeń czasowych i terytorialnych,

h) decydowanie o wszelkich aspektach handlowych i marketingowych wykorzystania Opisu.

3. Zwycięzca upoważnia Organizatora do wykonywania przysługujących mu autorskich praw osobistych, bez dodatkowych wynagrodzeń.

4. Zwycięzca zobowiązuje się względem Organizatora do niewykonywania nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z Opisu.

5. Zwycięzca oświadcza, że Organizatorowi przysługuje prawo do wyłącznego wykonywanie zależnego prawa autorskiego polegającego w szczególności na odpowiednim opracowaniu Opisu, w tym także do dokonywania skrótów, podziału ich na części i łączenia Opisu z innymi utworami.

6. Zwycięzca upoważnia Organizatora do przenoszenia praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, na inne osoby lub podmioty.

7. Zwycięzca nie będzie dochodzić od Organizatora, ani od jakiegokolwiek innego podmiotu wykorzystującego Opis lub jego fragmenty, praw określonych w art. 16 pkt 2 (prawo do oznaczenia utworu nazwiskiem lub pseudonimem), art. 16 pkt 4 (prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności), art. 16 pkt 5 (prawo nadzoru nad sposobem korzystania z utworu) oraz art. 63 (prawo do otrzymania egzemplarzy autorskich) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

§ 5

REKLAMACJE

 

1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres: ThinkKong sp. z o. o., ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa, z dopiskiem „Mocna Strona Konkurs” w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia Konkursu (decyduje data doręczenia reklamacji na powyższy adres). Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Mocna Strona Konkurs”i zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.

4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Treść Regulaminu znajduje się na stronie internetowej kariera.pracuj.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu oraz prawo odwołania Konkursu bez przyznawania Nagród oraz prawo przedłużenia Konkursu.

3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia o działanie sprzeczne z Regulaminem.

4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

5. Zrzeczenie się Nagrody przez Zwycięzcę jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. Zwycięzca, który nie odebrał Nagrody w trybie przewidzianym dla przesyłek pocztowych lub kurierskich, w tym w szczególności z powodu podania błędnych danych adresowych, uważany jest za Zwycięzcę, który zrzekł się Nagrody z chwilą otrzymania przez Organizatora zwrotu przesyłki.

6. Nagroda, której zrzeka się Zwycięzca pozostaje do dyspozycji Organizatora.

7. W razie zrzeczenia się Nagrody Zwycięzca nie nabywa roszczenia o zapłatę równowartości pieniężnej Nagrody, a wszelkie jego roszczenia wobec Organizatora wygasają.

8. W przypadku zrzeczenia się Nagrody przez Zwycięzcę, przeniesienie praw autorskich do Opisu o którym mowa w § 4 Umowy pozostaje w mocy.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące problemami z komunikacją, bądź w jakikolwiek inny sposób wpływające na ostateczne wyniki Konkursu.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za termin i sposób doręczenia przez pocztę Nagród, jak również za podanie przez Zwycięzcę niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających doręczenie Nagrody.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej portalu www.kariera.pracuj.pl.

12. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009, Nr 201 poz. 1540 ze zm.).

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.05.2015 roku.

14. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

Warszawa, dnia 07.05.2015 roku.

 

Oceń artykuł


Narzędzia