Likwidacja stanowiska pracy a odprawa

Autor:
Sebastian Mioduszewski
Autor wpisu Sebastian Mioduszewski

Czy pracownikowi zwolnionemu z przyczyn od niego niezależnych przysługuje odprawa? Jak najbardziej. Do jej wypłacenia w przypadku likwidacji stanowiska pracy zobowiązany jest każdy pracodawca, który zatrudnia przynajmniej 20 osób. Wysokość odprawy zależna jest od stażu pracy pracownika.

 

Zgodnie z zapisami ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, odprawa powinna wynosić równowartość:

  • miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
  • 2-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
  • 3-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Wartość odprawy wylicza się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Nie może ona przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wypłata odprawy powinna nastąpić najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy, ostatecznie w dniu wypłaty ostatniego wynagrodzenia za pracę.

Oceń artykuł


Narzędzia