Likwidacja stanowiska pracy a emerytura

Kategoria


Autor:
admin
Kategoria:

Świadczenia przedemerytalne, czyli specjalna pomoc finansowa, przysługują pracownikom o długim stażu pracy, którzy zostali zwolnieni z powodu upadłości, niewypłacalności firmy lub tzw. przyczyn dotyczących zakładu pracy. Jedną z nich jest likwidacja stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych. Jakie wymagania należy spełnić, by starać się o wypłatę tych świadczeń? Sprawdzamy.
O świadczenia przedemerytalne starać mogą się osoby, które:
• do dnia rozwiązania stosunku pracy ukończyły co najmniej 55 lat (w przypadku kobiet) lub 60 lat (w przypadku mężczyzna),
• udowodnią, że do dnia rozwiązania stosunku pracy ich okres składkowy i nieskładkowy wynosił co najmniej 30 lat w przypadku kobiet lub 35 lat w przypadku mężczyzn,
• udowodnią co najmniej 6 miesięczne zatrudnienie u pracodawcy, z którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.
Osoby zwolnione w związku z likwidacją stanowiska pracy, które były zatrudnione w danej firmie przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy, mogą również przejść na świadczenie przedemerytalne bez względu na wiek. W tym przypadku należy jednak udowodnić, że do dnia rozwiązania umowy o pracę okres składkowy i nieskładkowy wynosi dla kobiet co najmniej 35 lat, a dla mężczyzn co najmniej 40 lat.
Jak otrzymać świadczenia przedemerytalne?

Osoba, której stanowisko pracy zostało zlikwidowana i która spełnia, wymagania opisane wyżej, chcąc starać się o świadczenia przedemerytalne musi zarejestrować się jako bezrobotny w powiatowym urzędzie pracy i przez 6 miesięcy pobierać zasiłek dla bezrobotnych. W tym czasie nie może odmówić bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia nowej oferty pracy. Po upływie 6 miesięcy, powiatowy urząd pracy wystawia poświadczenie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, które jest podstawą do ubiegania się o świadczenia przedemerytalne.

Oceń artykuł


Narzędzia