KONKURS Podejmij wyzwanie GPPD

Kategoria


Autor:
admin
Kategoria:

REGULAMIN KONKURSU

(dalej „Regulamin”)

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Podejmij wyzwanie GPPD” (dalej: „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest spółka Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407641, posiadająca numer NIP 522-25-40-366, o kapitale zakładowym w wysokości: 446.300 zł, w całości opłaconym, właściciela serwisu internetowego Pracuj.pl (dalej „Grupa Pracuj”).
 3. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie kariera.pracuj.pl.
 4. Konkurs przeprowadzany jest w okresie od dnia 22 marca 2016 r. do dnia 23 marca 2016 r. na stoisku Grupy Pracuj na Warszawskich Dniach Informatyki (dalej: „Strona Konkursowa”).
 5. Do udziału w Konkursie uprawniona jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych z wyjątkiem pracowników Grupy Pracuj, osób zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu oraz członków ich najbliższych rodzin (dalej „Uczestnik”).
 6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne oraz niezależne od skorzystania z jakichkolwiek usług odpłatnych oferowanych przez Grupę Pracuj.
 7. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a)  Zrobienie sobie zdjęcia przy stoisku Grupy Pracuj (dalej „Zdjęcie”);

b)  Opublikowanie na swoim Facebooku z ciekawym opisem, oznaczeniem Pracuj.pl i podpisem #PracujDev.

c)  w przypadku zwycięzców Konkursu podanie wymaganych danych osobowych, tj. imienia i nazwiska oraz adresu korespondencyjnego.

 1. Fundatorem nagród określonych w § 2 ust. 2 Regulaminu jest Grupa Pracuj..
 2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz (przesłać tylko jedno Zdjęcie).
  1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Uczestnika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacją przez niego warunków udziału w Konkursie wyrażonych w Regulaminie.
  2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009, Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

 

§ 2 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Wyłonienia zwycięzców Konkursu poprzez ocenę Ogłoszeń dokona 3-osobowa komisja wyznaczona przez Grupę Pracuj (dalej: „Komisja Konkursowa”).
 2.  Organizator przyzna nagrody (zwana dalej „Nagrodą” lub w liczbie mnogiej „Nagrodami) w postaci robota sterowanego smartfonem – Sphero Ollie jednemu Uczestnikowi, którego Zdjęcie zostanie uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze.
 3. Uczestnik, któremu zostanie przyznana Nagroda, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu będzie zwany w dalszej części Regulaminu „Zwycięzca”.
 4. Nagroda nie podlega wymianie na inną ani na jej równowartość pieniężną.
 5. Wszelkie zobowiązania z tytułu uzyskania Nagrody, w tym obowiązki podatkowe, obciążają Zwycięzcę.
 6. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej i o trybie odbioru Nagrody przez swój profil na Facebooku. W odpowiedzi na wiadomość otrzymaną od Grupy Pracuj Zwycięzca zobowiązany jest do podania daty odbioru nagrody. Nagroda zostanie odebrana w siedzibie Grupy Pracuj. Uczestnik, który nie odpowiedział na przesłaną przez Grupę Pracuj wiadomość i/lub nie podał wskazanych Danych Osobowych w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej wysłania, uważany jest za Uczestnika, który zrzekł się Nagrody.

 

§ 3 PRAWA AUTORSKIE

 1. Przesłanie Ogłoszenia przez Uczestnika zgodnie z § 1 ust. 7 Regulaminu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest on jego autorem oraz, że w żaden sposób przy jego tworzeniu nie naruszył praw autorskich, ani innych praw osób trzecich.
 2. Z dniem wydania Nagrody zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu, Zwycięzca zobowiązuje się do udzielenia Grupie Pracuj bezpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia mającego charakter utworu w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), na następujących polach eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych:

a)  wytwarzanie, utrwalanie, trwałe lub czasowe zwielokrotnianie dowolnymi technikami w całości lub części, w nieograniczonej ilości egzemplarzy, na wszelkich nośnikach, włącznie z wymianą nośników, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych, cyfrowych, zapisu magnetycznego, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową;

b)  publiczne wykonanie, odtworzenie, rozpowszechnianie, wystawianie i wyświetlanie niezależnie od miejsca ekspozycji, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

c)  wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;

d)  wydawanie i rozpowszechnianie, w szczególności w środkach masowego przekazu;

e)  wprowadzanie do pamięci komputera, i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet, w tym na stronach internetowych należących do Grupy Pracuj oraz w wewnętrznej sieci Intranet;

f)   decydowanie o wszelkich aspektach handlowych i marketingowych wykorzystania Zdjęcia;

g)  nadawanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje nadawcze naziemne i satelitarne;

h)  tłumaczenie, przystosowanie, a także dokonywanie jakichkolwiek innych zmian w Haśle bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

 1. Zwycięzca zobowiązuje się względem Grupy Pracuj do niewykonywania nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania ze Zdjęcia.
 2. Zwycięzca oświadcza, iż Grupa Pracuj jest uprawniona do korzystania ze Zdjęcia w sposób anonimowy – bez konieczności podawania danych autora.
 3. Zwycięzca upoważnia Grupę Pracuj do przenoszenia praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, na inne osoby lub podmioty.
 4. Zwycięzca nie będzie dochodzić od Grupy Pracuj, ani od jakiegokolwiek innego podmiotu wykorzystującego Zdjęcie lub jego fragmenty, praw określonych w art. 16 pkt 2 (prawo do oznaczenia utworu nazwiskiem lub pseudonimem), art. 16 pkt 4 (prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności), art. 16 pkt 5 (prawo nadzoru nad  sposobem korzystania z Utworu) oraz art. 63 (prawo do otrzymania egzemplarzy autorskich) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

§ 4 DANE OSOBOWE

 1. Grupa Pracuj może przetwarzać następujące Dane Osobowe Zwycięzców (dalej: „Dane Osobowe”):

a)    imię i nazwisko,

b)    adres poczty elektronicznej.

 1. Grupa Pracuj będzie przetwarzała Dane Osobowe w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celu przyznania i doręczenia Nagród w Konkursie.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51 (00-838 Warszawa).  Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych oraz do ich poprawienia. Podanie danych przez Uczestników konkursu jest dobrowolne ale konieczne w celu wzięcia udziału w konkursie.
 3. Każdy Uczestnik ma prawo do dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo do żądania zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych oraz ich usunięcia.
 4. Podanie Danych Osobowych jest obowiązkowe tj. konieczne dla realizacji Regulaminu.
 5. Podane Dane Osobowe przetwarzane są przez Grupę Pracuj z dochowaniem najwyższej staranności w celu ich ochrony w tym z zastosowaniem technicznych i organizacyjnych środków ochrony o czym mowa w art. 36-39 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Grupa Pracuj może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia o działanie sprzeczne z Regulaminem.
 2. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 3. Uczestnik, który nie odebrał Nagrody, uważany jest za Uczestnika, który zrzekł się Nagrody.
 4. Nagroda, której zrzeka się Uczestnik, może zostać przekazane innemu Uczestnikowi, wskazanego na zasadach § 2 Regulaminu przez Komisję Konkursową.
 5. W razie zrzeczenia się Nagrody Uczestnik nie nabywa roszczenia o zapłatę równowartości pieniężnej Nagrody, a wszelkie jego roszczenia wobec Grupy Pracuj wygasają.
 6. Grupa Pracuj nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące problemami z komunikacją, bądź w jakikolwiek inny sposób wpływające na ostateczne wyniki Konkursu.
 7. Grupa Pracuj zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.kariera.pracuj.pl
 8. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, popierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, In.
  1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
  2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.03.2016 r.
  3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu Pracuj.pl dostępnego na stronie internetowej http://www.grupapracuj.pl/o-firmie/regulamin/ oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Warszawa, dnia 21.03.2016 roku.

Oceń artykuł


Narzędzia