Czy pracownik musi wiedzieć, jak wypełnić świadectwo pracy?

Kategoria


Autor:
Sebastian Mioduszewski Ocena treści 5/5 (1)
Kategoria:
Ocena treści 5/5 (1)

Świadectwo pracy to dokument wydawany z powodu rozwiązania lub wygaśnięciem stosunku pracy. To potwierdzenie zatrudnienia pracownika, które dostarcza także podstawowych informacji o nim kolejnemu pracodawcy. Pracownicy często zastanawiają się jak wypełnić świadectwo pracy? Jest to obowiązek, który spoczywa na barkach pracodawcy, i to on powinien dostarczyć dokument pracownikowi.

Świadectwo pracy nie stanowi źródła prawotwórczego, a jest jedynie potwierdzeniem stanu faktycznego wynikającego z dokumentacji pracowniczej. Jego wydanie jest obowiązkiem pracodawcy.  Pracownik powinien je otrzymać niezwłocznie po wygaśnięciu stosunku pracy, maksymalnie do 7 dni od jego ustania. W przypadku nieotrzymania świadectwa pracy, pracownik może dochodzić swoich praw przed sądem. Niewydanie świadectwa pracy jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika i podlega karze grzywny od 1000 do 30.000 zł.

Jak wypełnić świadectwo pracy?

Świadectwo pracy składa się standardowo z trzech ustępów i wypełniane jest przez pracodawcę. Składają się na nie:

  • Ustęp 1. Dane ogólne – zamieszcza się tu dane osobowe pracownika, datę oraz miejsce wystawienia dokumentu. Powinny znaleźć się tu informacje o nazwie pracodawcy, okresie zatrudnienia oraz informacje o wymiarze pracy.
  • Ustęp 2. Dane o zajmowanych stanowiskach i pełnionych funkcjach – pracodawca wypisuje tu wszystkie stanowiska lub pełnione funkcje, które pracownik pełnił przez cały okres trwania umowy lub umów o pracę. Jeżeli pracownik świadczył pracę na kilku stanowiskach, należy je wymienić wszystkie.
  • Ustęp 3. Tryb ustania stosunku pracy – znajdują się informacje o sposobie ustania lub rozwiązania stosunku pracy, np. rozwiązanie umowy za porozumieniem stron lub wygaśnięcie umowy. W tym ustępie powinny zostać podane tryb i podstawę prawną rozwiązania stosunku, ale nie konkretne przyczyny, będące powodem rozwiązania umowy o pracę.

Na prośbę pracownika, pracodawca może zawrzeć w świadectwie pracy informacje o:

  • wysokości i składnikach wynagrodzenia,
  • uzyskanych kwalifikacjach (udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach),
  • a także inne informacje, które pracownik sobie zażyczy.

Żądanie sprostowania

Pracownik ma prawo do żądania sprostowania treści świadectwa pracy, jeżeli nie odpowiada ono wymaganiom określonym przez prawo lub jest niezgodne ze stanem faktycznym. Przy pozytywnym rozpatrzeniu takiego wniosku, pracodawca wystawia nowy dokument i przekazuje go pracownikowi.

Oceń artykuł


Narzędzia