Czy Fundusz Pracy sprawia, że zarabiasz mniej?

Kategoria


Autor:
Sebastian Mioduszewski
Kategoria:

Zastanawiałeś się kiedyś skąd biorą się pieniądze na zasiłki dla osób bezrobotnych, stypendia naukowe czy programy przeciwdziałania bezrobociu? Wszystkie one finansowane są z Funduszu Pracy, powołanego w 1990 roku. Składki na niego opłaca każdy pracodawca. Nie wpływają one jednak na wysokość wynagrodzenia pracownika.

Fundusz pracy – co to jest?

Fundusz Pracy to państwowy fundusz celowy, który działa od 1 stycznia 1990 r. Zasady opłacania jego składek reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jego głównym celem jest łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizacja zawodowa i promocja zatrudnienia. Składki na Fundusz Pracy opłaca pracodawca i nie jest ona potrącana z wynagrodzenia pracownika.

Środki z Funduszu Pracy kierowane są na:

  • zasiłki dla bezrobotnych,
  • stypendia naukowe,
  • dodatki aktywizacyjne,
  • świadczenia integracyjne,
  • programy przeciwdziałaniu bezrobociu,
  • promocja i pomoc prawna zatrudnionym za granicą,
  • koszty działania klubów pracy.

 

Kto opłaca Fundusz Pracy?

Składki Funduszu Pracy muszą opłacać pracodawcy, wówczas, gdy wynagrodzenie brutto ich pracownika w danym miesiącu przekroczy kwotę ustawowego wynagrodzenia minimalnego. Dotyczy to jednak tylko osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Składki Funduszu Pracy nie muszą opłacać firmy zatrudniające pracowników tylko na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Jak wysokie są składki na Fundusz Pracy?

Co roku określa je ustawa budżetowa i są one zmienne. Pracodawca ma obowiązek co miesiąc naliczyć i odprowadzić składkę na Fundusz Pracy i wykazać ją w deklaracji ZUS DRA. Składki na Fundusz Pracy są opłacane w takich samych terminach jak składki na ubezpieczenia społeczne: do 10 dnia następnego miesiąca przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie do 15 dnia następnego miesiąca jeżeli zatrudniamy pracowników.

Oceń artykuł


Narzędzia