Certyfikacja umiejętności komputerowych nieinformatyków

Kategoria


Autor:
Iga Pazio
Kategoria:


artykuł sponsorowany

 

basic_logoW dobie coraz większych wymagań pracodawców w stosunku do pracowników jesteśmy świadkami narastających problemów z rekrutacją właściwych, kompetentnych, dopasowanych do potrzeb danej organizacji pracowników.

Do zakresu wymagań na stanowiska nieinformatyczne – obok kompetencji specjalistycznych, związanych z danym stanowiskiem i oprócz poszukiwanych przez pracodawcę tzw. kompetencji miękkich – zalicza się dzisiaj przede wszystkim kompetencje komputerowe. Kompetencje takie na prawie wszystkich stanowiskach to konieczność; bez nich trudno sobie wyobrazić sprawnie działającą organizację. Wiedzą o tym pracownicy, wiedzą o tym pracodawcy, bo wpływa to bezpośrednio na efekty ich działań.

Przyjrzyjmy się wymaganiom dotyczącym kompetencji IT: umiejętnościom efektywnej obsługi oprogramowania biurowego, tworzenia prezentacji, korzystania z Internetu czy też obsługi sprzętu komputerowego. Jak w rzetelny sposób zweryfikować te kompetencje, bez przeprowadzania w czasie rekrutacji dodatkowych testów a tym samym bez dodatkowych kosztów, bez poświęcania dodatkowego czasu?

W tym zakresie niezawodnym wsparciem dla pracodawców, menedżerów czy służb HR stał się ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. ECDL to uznany międzynarodowo, wysokiej jakości certyfikat dla nieinformatyków, zaprojektowany, zatwierdzony i stale weryfikowany przez ekspertów z całego świata. Fundacja ECDL z Dublina poprzez swoich operatorów krajowych udostępnia szeroki program certyfikacji ECDL, z różnych zakresów tematycznych, na różnych poziomach specjalizacji i zaawansowania. Certyfikację ECDL charakteryzuje obiektywizm, rzetelność w ocenie kompetencji IT, jasno określone wymagania dla poszczególnych certyfikatów, rygorystyczne przestrzeganie jakości procesu certyfikacji i zasad uzyskiwania certyfikatów. Jest to certyfikat stale aktualizowany, uwzględniający zmiany zachodzące w świecie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Tak szeroka gama certyfikatów (programów) ECDL daje każdemu pracodawcy możliwość przypisania do każdego stanowiska w swojej organizacji właściwych certyfikatów ECDL i określenia, który certyfikat ECDL będzie najlepiej potwierdzał kompetencje IT w chwili rekrutacji.

Jednocześnie uwzględnienie certyfikacji ECDL w opisie stanowisk kompetencji docelowych usprawnia proces określania indywidualnej ścieżki rozwoju każdego pracownika. To standaryzacja wymagań, która jednoznacznie pokazuje z jakiej tematyki dany pracownik musi być doszkolony, na jakie szkolenia należy go skierować. To kolejna oszczędność czasu i kosztów dla pracodawcy, przy ewidentnej poprawie jakości procesu.

Certyfikat ECDL można uzyskać w 150 krajach, ma go ponad 11 mln ludzi; w Polsce, gdzie dostępny jest od 1997 roku – ponad 120 tysięcy. Egzaminy można zdawać w 41 językach (w tym oczywiście po polsku).

Standard szkolenia przygotowującego do egzaminów ECDL ukształtował rynek szkoleń komputerowych w Polsce. W latach 2008-2012 w ramach szkoleń dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej przeszkolono kilkaset tysięcy osób, spośród których wiele zakończyło szkolenia certyfikatem ECDL. Egzaminy ECDL stały się podstawowym narzędziem pomiaru skuteczności prowadzonych w projektach szkoleń z kompetencji informatycznych. Poziom zdawalności weryfikował i weryfikuje programy szkoleniowe pod względem opracowanych materiałów szkoleniowych, liczby godzin jak i doboru zakresu certyfikacji dla odpowiednich grup docelowych. Przykładowo, ECDL został uznany za wzorzec w kryterium dostępowym w odniesieniu do szkoleń z zakresu ICT dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.6.2.

Certyfikacja ECDL jest przykładem dobrego, istniejącego od wielu lat rozwiązania. Choć nie jest jedyna w swoim zakresie, jest coraz częściej wybierana zarówno przez kandydatów do certyfikacji jak i pracodawców. Komisja Europejska przeanalizowała 15 europejskich ram zdobywania i walidacji kompetencji komputerowych (cyfrowych). Na dzień dzisiejszy, ze wszystkich rozwiązań tam wymienionych jedynie ECDL jest dostępny w Polsce.

W roku 2013 Fundacja ECDL wprowadziła tzw. Nowy ECDL. Jedną z najciekawszych koncepcji tego programu jest ECDL Profile – certyfikat dostosowany dokładnie do potrzeb konkretnego pracodawcy albo własnej ścieżki rozwoju zawodowego pracownika, potwierdzający jedynie wybrane, a niezbędne w danej firmie kompetencje – na poziomie podstawowym lub zaawansowanym, w zakresie ogólnym lub specjalistycznym. W ten sposób można walidować (certyfikować) te kwalifikacje cząstkowe, które najlepiej pasują do profilu zawodowego czy profilu edukacji. Zdobywanie kolejnych, zaplanowanych kwalifikacji i zdawanie egzaminów z odpowiadających im modułów jest realizacją idei ECDL Profile.

ECDL Profile – zgodnie z założeniami Europejskich Ram Kwalifikacji – jest programem uczenia się przez całe życie; nigdy się nie kończy, a kandydat może chcieć uaktualniać dotychczasowe kwalifikacje, zdobywać nowe umiejętności, związane z nowymi technologiami lub z nowymi obszarami, jako że Fundacja ECDL wprowadza w życie coraz to nowe moduły i uaktualnia dotychczasowe. ECDL Profile zachęca więc do uczenia się przez całe życie i do ciągłego rozwoju kompetencji cyfrowych.
W Nowym ECDL mamy 3 grupy modułów, jak pokazano na rysunku 1.

Certyfikat ECDL Profile może zawierać dowolnie dopasowaną do potrzeb mieszankę tych modułów (nawet z różnych grup).

Zaprojektowano kilka rekomendowanych certyfikatów ECDL Profile:
ECDL BASE PROFILE, który uzyskuje się po zdaniu testów: B1, B2, B3, B4,
ECDL STANDARD PROFILE, który uzyskuje się po zdaniu testów składających się na ECDL BASE PROFILE oraz dowolnych trzech z grupy modułów STANDARD,
ECDL PTI STANDARD PROFILE – rekomendowana przez PTI wersja ECDL STANDARD PROFILE, którą uzyskuje się po zdaniu testów: B1, B2, B3, B4, S1, S2, S3,
ECDL ADVANCED PROFILE, który uzyskuje się po zdaniu dowolnego testu z grupy ADVANCED,
ECDL EXPERT PROFILE, który uzyskuje się po zdaniu testów: A1, A2, A3, A4.

Przez okres 3 lat będą wydawane także „stare” certyfikaty ECDL START i ECDL CORE na dotychczasowych warunkach. Osoby, które rozpoczęły zdawanie egzaminów ECDL przed wejściem w życie Nowego ECDL, mogą kontynuować uzyskiwanie certyfikatów ECDL START/CORE. Mogą też realizować proces certyfikacji według Nowego ECDL.

Poza modułami omówionymi wyżej, program certyfikacji ECDL obejmuje jeszcze moduł e-Citizen, jako egzamin dla początkujących i moduły EPP (Endorsed Product Programme), do których (w Polsce) należą e-Nauczyciel, e-Urzędnik i GIS. System certyfikacji ECDL jest systemem spójnym i spełniającym wszelkie wymagania Europejskich Ram Kwalifikacji. W ramach projektu Polskiej Ramy Kwalifikacji i budowy Krajowego Rejestru Kwalifikacji opisano wszystkie certyfikaty ECDL i przypisano im poziomy kwalifikacji – od 2 (BASE), przez 3 (STANDARD), 4 (ADVANCED) po 5 (e-Nauczyciel).

 

ecdl

Oceń artykuł


Narzędzia